BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496835

Data: 3 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 525/2005
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 525/2005
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 3 listopada 2005 r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. [1]) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu w składzie:

1) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Jerzy Naumann - przewodniczący Komisji,
- Ryszard Oczachowski,
- Józef Ratajczak.

2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Teresa Składanowska,
- Ewa Kisiel,
- Krystyna Witek.

3) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Irena Horodecka,
- Zofia Jankowska.

5) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Jacek Kempski,
- Tomasz Marcinkowski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 525/2005
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 3 listopada 2005 r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Z dniem 30 listopada 2005 r. na emeryturę przechodzi dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Stanowisko dyrektora placówki powierza organ prowadzący placówkę. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu, który przeprowadza komisja powołana przez organ prowadzący. W skład komisji wchodzą: po trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny; dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej; po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w placówce, której konkurs dotyczy.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który stanowi, że powołanie komisji konkursowej należy do kompetencji zarządu powiatu. Przepis art. 36a ust. 5 powołanej ustawy określa skład komisji konkursowej. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

STAROSTA
Leonard Maciejewski