BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 424466

Data: 3 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 526/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r
UCHWAŁA NR 526/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 3 listopada 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) art. 128 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm. [2]) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., w ten sposób, iż:
1. w dochodach budżetowych:
- w § l ust. l "Dochody" kwotę "91.158.498,- zł" zastąpić kwotą "91.243.498,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. l "dotacje" kwotę "22.476.807,- zł" zastąpić kwotą "22.561.807,- zł"
- w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę "8.353.818,- zł" zastąpić kwotą "8.438.818,- zł"

2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę "95.629.713,- zł" zastąpić kwotą "95.714.713,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę "86.968.952,- zł" zastąpić kwotą "87.008.952,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę "55.793.096,- zł" zastąpić kwotą "55.779.596,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 2 "wydatki majątkowe" kwotę "8.660.761,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) "8.705.761,- zł"

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§ 3. Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.
§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr l i nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz. 565.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 526/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 3 listopada 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 października 2005 r. Nr WFB.I.3011-47/05 oraz z dnia 18 października 2005 r. Nr WFB.I.3011-48/05 w sprawie zwiększenia kwot dotacji celowych na 2005 r. dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego w dziale:
- 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 45.000,- zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy KP i JRG.

- 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdziale 01005 "Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa" o kwotę 40.000,- zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:
a) Starostwie Powiatowym:
- dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75045 "Komisje poborowe" poprzez
zmniejszenie o kwotę 250,- zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" oraz o kwotę 341,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o kwotę 591,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Ww. zmian dokonuje się w związku z zakończeniem prac związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. oraz koniecznością rozliczenia otrzymanej na ten cel z budżetu państwa dotacji celowej.

- dział 926 "Kultura fizyczna i sport", rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na organizację sportu szkolnego (turnieje, rozgrywki, mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych na szczeblu powiatu, województwa i ogólnopolskim).

b) placówkach oświatowych i edukacyjnych:
- rozdział 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" poprzez zmniejszenie o kwotę 4.000,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie poz. "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 500,- zł, poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 3.400,- zł oraz poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 100,- zł.

- rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół" poprzez zmniejszenie o kwotę 6.000,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla radcy prawnego.

- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące":

* I LO w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" o kwotę 500,- zł, poz. "Zakup energii" o kwotę 6.000,- zł, poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 50,- zł i poz. "Podróże służbowe krajowe" o 450,- zł a zwiększenie o kwotę 7.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków czystości, art. biurowych i wyposażenia.

* II LO w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 600,- zł poz. "Zakup usług dostępu do sieci Internet" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na opłaty za profilaktyczne badania lekarskie.

* LO w Kruszwicy poprzez zmniejszenie o kwotę 850,- zł poz. "Zakup- usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług dostępu do sieci Internet".

- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe":
* ZSP Nr 1 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" o kwotę 34.400,- zł
i poz. "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 2.500,- zł a zwiększenie o kwotę 36.900,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup krzeseł do sali audiowizualnej, stolików uczniowskich, sprzętu p. poż. oraz sprzętu do pracowni informatycznej.
* ZSP Nr 2 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" o kwotę 40.000,- zł, poz. "Wpłaty na PFRON" o kwotę 4.000,- zł, poz. "Zakup usług dostępu do sieci Internet" o kwotę 600,- zł oraz poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 500,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 21.500,- zł i poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 23.600,- zł. Przeniesione środki przeznaczone zostaną na przygotowanie pracowni komputerowej Multimedialnego Centrum Informacji.
* ZSP Nr 3 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 13.000,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 3.000,- zł oraz poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 10.000,- zł. Zmiany zabezpieczają środki na zakup artykułów gospodarczych, usunięcie awarii centralnego ogrzewania oraz opłacenie ochrony obiektu.
* ZSP Nr 5 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 3.500,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do systemu informacji oświatowej oraz poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 500,- zł.

- rozdział 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" poprzez zmniejszenie o kwotę 6.000,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie poz. "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 600,- zł i poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 5.400,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie stanowisk dla komputerów otrzymanych z MEN.

- rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" - CKP Inowrocław poprzez zmniejszenie poz. " Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 16.000,- zł, poz. "Składki na Fundusz Pracy" o kwotę 2.000,- zł i poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 700,- zł a zwiększenie poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" o kwotę 5.000,- zł, poz. "Zakup energii" o kwotę 9.000,- zł, poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 4.540,- zł oraz poz. "Odpisy na ZFŚS" o kwotę 160,- zł. Przeniesione środki zabezpieczą przede wszystkim wydatki związane z montażem instalacji elektrycznej i osprzętu wyremontowanych sal.

- rozdział 85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne" poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na usunięcie awarii centralnego ogrzewania.

- rozdział 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" poprzez zmniejszenie o kwotę 35.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego, muzycznego i mebli dla MDK.

- rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży" poprzez zmniejszenie o kwotę 1.045,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".

Ponadto w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 30.000,- zł poz. "Zakup energii" w ZSP Nr 3 w Inowrocławiu (nadwyżka środków) a zwiększenia o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" w ZSP Kościelec o 20.000,- zł i ZSP Kobylniki o 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

3. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale 801 "Oświata i wychowanie" poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 109.000,- zł oraz w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 64.000,- zł a zwiększenie planowanych wydatków w:
- rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" o kwotę 15.000,- zł z przeznaczeniem na wynajem sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu,

- rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 14.000,- zł z przeznaczeniem na instalację wodno - kanalizacyjną w III LO w Inowrocławiu - 4.000,- zł, instalację komputerów do pracowni informatycznej w II LO w Inowrocławiu - 5.000,- zł oraz na zakup środków czystości w I LO w Inowrocławiu - 3.000,- zł i II LO w Inowrocławiu - 2.000,- zł.

- rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego" o kwotę 144.000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i urządzeń do wymiany instalacji elektrycznej (117.000,- zł) i uzupełnienie brakujących środków na zakup energii (7.000,- zł) w CKP Inowrocław oraz na zwiększenie planowanych wydatków w CKU Inowrocław (20.000,-zł) w związku z przejęciem zadań Gimnazjum dla Dorosłych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art.128 ust.1 pkt. l i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


STAROSTA
Leonard MaciejewskiSKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

Załączniki:

zal.z-526.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 128KB
  Data dodania: czwartek, 17 listopada 2005, godz. 11:48
  Typ MIME: application/pdf