BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 482630

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 528/05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego
UCHWAŁA NR 528/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005 r.


w sprawie: sprzedaży majątku ruchomego
Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25.


Na podstawie art. 3 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniżyć o 30 % cenę wywoławczą majątku ruchomego wykazanego w załączniku do niniejszej uchwały w stosunku do ceny wywoławczej I licytacji publicznej,

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 528/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005 r.


w sprawie: sprzedaży majątku ruchomego
Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Uchwałą Nr 506/2005 z dnia 21 września 2005r. w sprawie sprzedaży majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu upoważnił Pana Leszka Kausa - Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu do sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. 20 października 2005r. przeprowadzono licytację publiczną majątku ruchomego i składniki tego majątku nie zostały sprzedane z powodu braku oferentów. Majątek ruchomy stanowią maszyny do obróbki metalu, które są sprawne, ale wyeksploatowane. Wymagają wyposażenia w osprzęt (m.in. uchwytów tokarskich, koniki tokarskie, imaki nożowe, itp.) Brakuje niektórych części, a wykonane czynności obróbki są niedokładne.
W związku z tym, zasadnym jest przeprowadzenie drugiej licytacji publicznej majątku ruchomego wykazanego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Sprawę prowadzi: Wanda Gładyszewska