BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505539

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 531/05
Dotyczy: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie w trybie publicznego zaproszenia do rokowań
UCHWAŁA NR 531/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005 r.


w sprawie: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie w trybie publicznego zaproszenia do rokowań.


Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie w trybie publicznego zaproszenia do rokowań.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62. poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 531/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005 r.


w sprawie: sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie w trybie publicznego zaproszenia do rokowań.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Uchwałą Nr 486/2005 z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie upoważniono Pana Andrzeja Marczewskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie do sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.
Uchwałą Nr 508/2005 z dnia 21 września 2005r. obniżono o 40 % cenę wywoławczą w II licytacji publicznej w stosunku do ceny wywoławczej I licytacji publicznej pozostałego majątku ruchomego.
W dniu 25 października 2005r. przeprowadzono drugą licytację publiczną majątku ruchomego i nie wszystkie składniki tego majątku zostały sprzedane. W związku z tym, zasadnym jest przeprowadzenie sprzedaży majątku ruchomego wykazanego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w trybie zaproszenia do rokowań.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski
Sprawę prowadzi: Wanda Gładyszewska

Załączniki:

zal.z.531.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: piątek, 25 listopada 2005, godz. 10:45
  Typ MIME: application/pdf