BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494724

Data: 10 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 535/05
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
UCHWAŁA NR 535/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.


Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1], w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm. [2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2006 rok. wraz z załącznikami, zawierający następujące parametry:

1. Dochody w kwocie 93.451.055,- zł
2. Wydatki w kwocie 98.941.055,- zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz.565.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 535/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 listopada 2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany w art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 wraz z częścią opisową.
Opracowując wstępne założenia do projektu budżetu na 2006 r. uwidoczniły się rozbieżności między oczekiwaniami jednostek a możliwością ich sfinansowania i tak:

1. Dochody 93.451.055,- zł
2. Wydatki 108.817.292,- zł
3. Deficyt 15.366.237,- zł

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 11 października 2005 r. znak: ST4-4820/690/2005), dotacji (pismo z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21 października br. Nr WFB.I.-3010/44-12/05) oraz o wnioski wypracowane na komisjach problemowych Rady Powiatu.

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 ukształtowały się następująco:
1. Dochody 93.451.055,- zł
2. Wydatki 98.941.055,- zł
3. Deficyt 5.490.000,- zł

Zarząd Powiatu w projekcie budżetu na 2006 r. zapewnił środki w kwocie 1.925.979,- zł na dostosowanie domów pomocy społecznej do wymaganego standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Zabezpieczył również środki na wprowadzenie od 1 stycznia 2006 r. 3% podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników podległych jednostek oraz środki własne niezbędne do pozyskiwania środków z programów unijnych.
Przeznaczenie w projekcie budżetu kwoty 7.955.790,- zł na wydatki inwestycyjne, świadczy o tym, iż deficyt w pełni dotyczy wydatków, które przyczynią się do rozwoju Powiatu Inowrocławskiego.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 55 ust1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z którymi opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu należy do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.1.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,5MB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:07
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.2.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 295KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:08
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.3.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 44KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:08
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.4.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 116KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:08
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.5.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:08
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.6.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 285KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:09
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.7.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 143KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:09
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.8.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 123KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:09
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.9.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,3MB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:10
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.10.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 437KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:10
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.11.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 177KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:11
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.12.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 264KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:11
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.13.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 196KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:12
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.14.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 251KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:12
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.15.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 45KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:12
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.16.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 110KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:12
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.17.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 86KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.18.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 77KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.19.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 81KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.20.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 126KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:14
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.21.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 219KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:14
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.22.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 64KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:14
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.23.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 250KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:15
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.24.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 977KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:16
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.25.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 324KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:16
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.26.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 2,1MB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:17
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.27.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 110KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:17
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.28.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 485KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:17
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.29.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 2,3MB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:19
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.30.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 483KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:19
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.31.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 462KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.32.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 453KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.33.535.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 689KB
  Data dodania: czwartek, 5 stycznia 2006, godz. 13:21
  Typ MIME: application/pdf