BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496966

Data: 23 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 544/05
Dotyczy: upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
Uchwała nr 544/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 listopada 2005 r.


w sprawie upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Upoważnić dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku - Dariusza Cykulskiego do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z wykonywaniem robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, prowadzących do uzyskania określonego przepisami prawa standardu usług oraz do podpisania umowy dotyczącej przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa na ten cel.

§2


Upoważnienie udzielone zostaje na czas określony do dnia końcowego odbioru robót budowlanych w związku z zakończeniem realizacji inwestycji określonej w §1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. W związku z wystąpieniem do Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie robót budowlanych budynku Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, prowadzących do uzyskania określonego przepisami prawa standardu usług, zasadnym uznać należy udzielenie upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli dotyczących realizacji tej inwestycji, do wysokości środków zagwarantowanych na ten cel w budżecie Powiatu Inowrocławskiego
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Przepis ten stanowi, że Zarząd Powiatu może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski