BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 424487

Data: 30 listopada 2005r.
Nr uchwały: 548/05
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 548/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. [1]), w związku z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powierzyć Panu Jarosławowi Jasińskiemu stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu na okres od 1 grudnia 2005r. do 31 sierpnia 2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały zlecić Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[l] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 548/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Pan Jarosław Jasiński został wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosił zastrzeżeń w stosunku do wyłonionego kandydata.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który mówi, że stanowisko dyrektora placówki, na okres 5 lat szkolnych, powierza organ prowadzący placówkę po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46) poradnią kieruje dyrektor. W myśl art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.


STAROSTA
Leonard Maciejewski