BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496967

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 551/05
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr 551/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 listopada 2005 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.[2] w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok (z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., w ten sposób, iż:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust..1 "Dochody" kwotę ,,92.616.080,- zł" zastąpić kwotą ,,92.650.880,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 "dotacje" kwotę ,,22.241.903,- zł" zastąpić kwotą ,,22.276.703,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt.1lit.d "dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę ,,1.199.506,- zł" zastąpić kwotą ,,1.229.506,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 lit.e "dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę ,,1.244.349,- zł" zastąpić kwotą ,,1.249.149,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,95.187.482,- zł" zastąpić kwotą ,,95.222.282,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,86.420.445,- zł" zastąpić kwotą ,,86.455.245,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.1lit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,55.703.613,- zł" zastąpić kwotą ,,55.698.586,- zł"

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 . Nr 2 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 89O, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz.565.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


1. Na skutek zawartych porozumień:
a) z Gminą Inowrocław w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 30.000,- zł
na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy chodnika i ścieżki rowerowej w miejscowości Kłopot na odcinku od granicy z miastem Inowrocław do Kanału Smyrnia zwiększeniu o ww. kwotę ulegają planowane dochody i wydatki w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe",
b) z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przekazania Powiatowi środków w kwocie 4.800,- zł na stypendia dla 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwiększeniu o ww. kwotę ulegają planowane dochody i wydatki w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów".
2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:
a) Starostwie Powiatowym
- dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75019 "Rady powiatów" poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów. i wyposażenia" o kwotę 3.000,- zł i poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 700,- zł a zwiększenie o kwotę 3.700,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na opłaty telefoniczne i pocztowe,
- dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 200,- zł poz. "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Podatek od nieruchomości",
b) Domu Dziecka w Jaksicach:
- dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" poprzez zmniejszenie poz. "Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 1.828,- zł, "Świadczenia społeczne" o kwotę 2.300,- zł, "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o kwotę 7.154,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 2.528,- zł, "Składki na Fundusz Pracy" o kwotę 619,- zł, "Zakup środków żywności" o kwotę 5.000,- zł oraz "Różne opłaty i składki" o kwotę 58,- zł a zwiększenie o kwotę 19.487,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, leków, środków sanitarnych i higienicznych dla oddziału noworodkowego,
- dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 3.345,- zł, "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o kwotę 647,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 482,- zł oraz "Składki na Fundusz Pracy" o kwotę 73,- zł a zwiększenie o kwotę 4.547,- zł poz. "Zakup usług remontowych" z przeznaczeniem na prace remontowe (obniżenie sufitów i malowanie pokoi) w mieszkaniu chronionym w Orłowie 52,
c) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000,- zł poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup środków czystości, paliwa oraz opon zimowych do nowo zakupionego samochodu służbowego,
d) Powiatowym U rzędzie Pracy w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia bezosobowe" o kwotę 17.679,- zł, "Zakup energii" o kwotę 3.000,- zł i "Zakup usług remontowych" o kwotę 1.700,- zł a zwiększenie poz. "zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 21.679,- zł (z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej, wentylatorów itp.) oraz poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 700,- zł.
3. W związku ze zmianą jednostki organizacyjnej obsługującej wypłatę stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w ramach programów unijnych) dokonuje się stosownych zmian w planach finansowych na 2005 r. Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art.128 ust.l pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.551.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 263KB
  Data dodania: wtorek, 3 stycznia 2006, godz. 10:33
  Typ MIME: application/pdf