BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496934

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: 552/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
Uchwała nr 552/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 listopada 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[l]) oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005, przyjętego uchwałą nr 358/2005 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 z późn. zm., zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


W związku ze zmianą budżetu powiatu uchwałą nr 547/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu z 30 listopada 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z 30 listopada 2005 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. dokonano zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.1.552.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 141KB
  Data dodania: wtorek, 3 stycznia 2006, godz. 10:35
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.2.552.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 128KB
  Data dodania: wtorek, 3 stycznia 2006, godz. 10:36
  Typ MIME: application/pdf