BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 480237

Data: 21 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: 565/05
Dotyczy: przekazania samochodu osobowego marki Renault Laguna 1,6 będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy.
Uchwała nr 565/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 grudnia 2005 r.


w sprawie: przekazania samochodu osobowego marki Renault Laguna 1,6 będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [l]) oraz Uchwały nr XXXIV/267/2002r. Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego,

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na przekazanie samochodu osobowego marki Renault Laguna 1,6 będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Samochód Renault Laguna 1,6 16V/110 KM, typ B5605, o nr nadwozia:
VF1B56GO521932583 i nr silnika: K4MF720Dl18072, zakupiony został 30 marca 2000r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie. 17 kwietnia 2000r. samochód ten przekazano do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, gdzie jest użytkowany i eksploatowany. Przebieg wynosi 134.315 kilometrów, stan techniczny pojazdu jest dobry. W/w samochód jest zaewidencjonowany w księdze inwentarzowej Starostwa Powiatowego pod nr SP 15/110. Wartość początkowa przedmiotowego samochodu wynosi 58.900,00 zł i umorzenie 58.900,00 zł.
W chwili obecnej Starostwo Powiatowe zakupiło nowy samochód osobowy marki Volkswagen Passat Sedan 2,0 l, który będzie wykorzystywany w działalności jednostki.
Wobec powyższego zasadnym jest przekazanie samochodu osobowego marki Renault Laguna 1,6 do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski