BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496932

Data: 04 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 572/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR 572/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 04 stycznia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.[1]) oraz art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na usunięcie dwóch drzew gatunku topola o obwodach: 190 cm i 150 cm, stwarzających zagrożenie dla mienia i zdrowia ludzi, z terenu nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Solankowej 21, na działce ewidencyjnej nr 18, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 281: poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 572/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 04 stycznia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
W dniu 28 października 2005 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu złożył wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie dwóch drzew z terenu przy budynku szkoły. Wniosek został uzupełniony zgodnie z pismem OSR.6130/z/77-1/05 z dnia 7 listopada 2005 r.
Wnioskowane do wycinki drzewa gatunku topola rosną na działce ewidencyjnej nr 18, w sąsiedztwie boiska szkolnego, wrastając częściowo w ogrodzenie szkolne. Drzewa poprzez swoje znaczne rozmiary powodują niszczenie ogrodzenia oraz nawierzchni boiska szkolnego. Ponadto wiek drzew oraz ich stan zdrowotny stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia przebywających na boisku uczniów.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie w/w drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na wniosek posiadacza, za zgodą właściciela nieruchomości. Wymieniona powyżej nieruchomość, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi mienie powiatu do gospodarowania, którą w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, władny jest zarząd powiatu.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

STAROSTA
Leonard Maciejewski