BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 495355

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 574/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lampy do tomografu komputerowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
UCHWAŁA NR 574/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2006 r.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lampy do tomografu komputerowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lampy do tomografu komputerowego o wartości ok. 250.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN), z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 574/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lampy do tomografu komputerowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu lampy do tomografu komputerowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Dokonanie zakupu lampy do tomografu komputerowego jest konieczne, ponieważ w 2005 r. mija okres określony przez producenta jako bezpieczny do użytkowania obecnie stosowanej lampy. Aktualnie użytkowaną od 2003 r. lampą wykonano 240 tys. skanów, a zgodnie ze standardem eksploatacyjnym wymiana powinna być dokonana po wykonaniu 200 tys. skanów.

W związku z powyższym w celu zabezpieczenia pacjentom diagnostyki w zakresie tomografii komputerowej planuje się w 2006 r. dokonanie zakupu w/w lampy. Środki na ten cel zostały uwzględnione w planie finansowym PS ZOZ w Inowrocławiu na 2006 r.

Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu uchwałą Nr XXVI/IV/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. pozytywnie zaopiniowała dokonanie zakupu lampy do tomografu komputerowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Tomografii Komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady.

Jednocześnie jeżeli łączna wartość środka trwałego będącego przedmiotem zakupu nie przekracza jednorazowo 100.000 EURO, to podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

STAROSTA
Leonard Maciejewski