BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 423768

Data: 11 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: 575/06
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2006 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi
UCHWAŁA NR 575/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2006 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2006 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm.[1]) art. 19 pkt 11 i 12; art. 25 ust. 1 i 4 i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64; poz. 593 z późn. zm.[2]) oraz uchwały Nr 541/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stwierdzenia celowości zlecenia realizacji w roku 2006 zadania z zakresu pomocy społecznej; tj. "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze Schroniskiem dla Matek z Dziećmi ofiar przemocy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego" uchwala się; co następuje:

§ 1. 1. Ogłosić konkurs na zlecenie organizacji pozarządowej w 2006 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi.
2. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez dofinansowanie realizacji zleconego zadania w kwocie 80.000zł.
3. Przyjąć treść ogłoszenia o konkursie; stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć szczegółowe warunki konkursu na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi w roku 2006, stanowiące załącznik m 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołać w następującym składzie zespół opiniujący nadesłane oferty:
Maria Kozłowska - Przewodnicząca zespołu
Małgorzata Łaniecka - członek zespołu
Rafał Walter - członek zespołu

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jedno1itego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 179, poz. 1487.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 575/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 11 stycznia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2006 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

W dniu 28 września 2005 r. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu złożył do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ofertę w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej w 2006 r. na "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze Schroniskiem dla Matek z Dziećmi ofiar przemocy dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego". Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w uchwale Nr 541/05 z dnia 23 listopada 2005 r. stwierdził celowość realizacji tego zadania w roku 2006 i określił przybliżony termin wszczęcia konkursu ofert na styczeń 2006 r.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 25 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Przepis ten mówi, że organy administracji samorządowej (...) mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania(...) "podmiotom uprawnionym" zgodnie z cyt. przepisem.

Natomiast art. 19 pkt 12 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych powiatu należy m. in. prowadzenie interwencji kryzysowej.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.575.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 131KB
  Data dodania: czwartek, 2 lutego 2006, godz. 13:31
  Typ MIME: application/pdf