BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505570

Data: 25 stycznia 2006r.
Nr uchwały: 584/06
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu
UCHWAŁA NR 584/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 25 stycznia 2006r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. [1]) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu w składzie:

1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Marek Szubarga - przewodniczący Komisji,
- Ryszard Oczachowski,
- Józef Ratajczak.

2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Hieronim Bukowiecki,
- Bogna Łoś,
- Kazimierz Mikulski.

3) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Elżbieta Rolewska - Góral,
- Urszula Konwińska

4) przedstawiciele rodziców:
- Maria Danielewska,
- Andrzej Antczak.

5) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Jacek Kempski,
- Tomasz Marcinkowski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 584/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 25 stycznia 2006r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Pani Grażyna Łuczak dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 16 lutego 2006r. w związku z przejściem na emeryturę.

Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu, który przeprowadza komisja powołana przez organ prowadzący. W skład komisji wchodzą: po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny; po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rodziców; po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który stanowi, że powołanie komisji konkursowej należy do kompetencji zarządu powiatu. Przepis art. 36a ust. 5 powołanej ustawy określa skład komisji konkursowej. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.STAROSTA
Leonard Maciejewski