BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494478

Data: 1 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 590/06
Dotyczy: sprzedaży stali w drodze licytacji publicznej pozostałej po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
Uchwała nr 590/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 lutego 2006 r.


w sprawie: sprzedaży stali w drodze licytacji publicznej pozostałej po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na obniżenie ceny stali o 20 % w stosunku do ceny sprzedaży z dnia 21 listopada 2005r. Zestawienie stali stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1]- zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.127l, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Stal pozostała po wymianie konstrukcji dachowych na stodole i garażach gospodarstwa pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
Uchwałą Nr 529/2005 z dnia 10 listopada 2005r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż przedmiotowej stali. Z uwagi na brak zainteresowania zakupem stali po oferowanej cenie, zasadnym jest obniżyć jej cenę o 20 % w odniesieniu do ceny z pierwszej licytacji publicznej.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.590.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 60KB
  Data dodania: poniedziałek, 20 lutego 2006, godz. 14:11
  Typ MIME: application/pdf