BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 480240

Data: 8 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 595/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr 595/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 lutego 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) w związku z §1 ust. 3, § 11 ust. 1 pkt. 1) załącznika do uchwały nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj -Pom. Nr 101, poz. 1792)

uchwala się, co następuje:


§1


Zaproponować Pani Ewie T. zamianę dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu na lokal mieszkalny w tym samym budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni i łazienki z wc.
(Część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych).

§2


Zasady najmu określić w umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Traci moc uchwała nr 556/2005. Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego dla pana Zdzisława G. zamieszkałego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta.
(Część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych).

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Budynek byłej Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu decyzją Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r. (uchwała nr 357/2005) został przeznaczony do adaptacji na pomieszczenia biurowe wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu.
Pan Zdzisław G. negatywnie odniósł się do złożonej 14 grudnia 2005 r. propozycji zamiany mieszkania przedstawionej zgodnie z uchwałą nr 556/2005 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 grudnia 2005 r. Natomiast lokal mieszkalny zajmowany przez Panią Ewę T. usytuowany jest również w części zaplanowanej na pomieszczenia biurowe, w związku z czym jest niezbędny do funkcjonowania wydziałów i jednostek w tym obiekcie. Proponowane mieszkanie o pow. 44,50 m2 znajduje się na II piętrze w skrzydle mieszkalnym i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc. Wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. (Część informacji wyłączono z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych).
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3, § 11 ust. 1 pkt. 1) uchwały nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj -Pom. Nr 101, poz. 1792). Przepisy te stanowią, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Rada Powiatu uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu oraz że dysponentem tego zasobu jest Zarząd Powiatu, który może proponować lokatorowi inny lokal mieszkalny, jeżeli dotychczas zajmowany jest niezbędny do poprawy funkcjonowania tej jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski