BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496901

Data: 8 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 596/06
Dotyczy: przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 listopada do 31 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 596/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 lutego 2006 r.

w sprawie przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 listopada do 31 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 47 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[l]) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114).

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć spisy inwentaryzacyjne mienia Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, znajdujące się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - znak sprawy GN.I.0718/1/06.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Inowrocławiu gospodaruje mieniem powiatu. W myśl §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114) po przekazaniu mienia Powiatowi Inowrocławskiemu, Zarząd Powiatu sporządza spisy inwentaryzacyjne mienia powiatu oraz kompletuje dokumentację.
Spisy inwentaryzacyjne zostały sporządzone zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami i obejmują mienie przekazane do Powiatu Inowrocławskiego od 1 listopada do 31 grudnia 2005 r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski