BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494483

Data: 8 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 597/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.
Uchwała nr 597/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 lutego 2006 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[l]) oraz art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

uchwala się, co następuje:

§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006, przyjętego uchwałą m 579/06 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 11 stycznia 2006 r. .w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 dokonano na skutek konieczności zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostek.
Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 185 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki. Opracowanie harmonogramu w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach podsektora samorządowego, jeżeli jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków publicznych, jest obowiązkowe.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.1.597.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 147KB
  Data dodania: wtorek, 21 lutego 2006, godz. 14:15
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.2.597.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 135KB
  Data dodania: wtorek, 21 lutego 2006, godz. 14:16
  Typ MIME: application/pdf