BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496786

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 599/06
Dotyczy: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Beneficjenta/Odbiorcy Ostatecznego w ramach Działań 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schematy a) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Uchwała nr 599/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Beneficjenta/Odbiorcy Ostatecznego w ramach Działań 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schematy a) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

Na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1


Powiatowemu urzędowi Pracy w Inowrocławiu powierza się pełnienie roli Beneficjenta/Odbiorcy Ostatecznego w ramach Działań 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie dług trwał ego bezrobocia schematy a) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

§2


Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz Zastępcę Dyrektora ds. Rynku Pracy i Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjnych i Świadczeń do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji ww. Działań SPO RZL na terenie powiatu inowrocławskiego, określonych w Uzupełnieniu Programu SPO RZL, a w szczególności do:
- zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
- podpisywania umów dotyczących realizacji projektów i aneksów do tych umów,
- zatwierdzania podpisywania i składania sprawozdań z realizacji projektów,
- zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o płatność,
- sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych,
- kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektów.

§3


Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o przebiegu realizacji prac.

§4


Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


UzasadnieniePowiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z upoważnienia którego jako Instytucja Wdrażająca występuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytetu I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej" ~ na następujące działania:
1) Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży,
schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy.
2) Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.
mające na celu pozyskanie dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywną walkę z bezrobociem.
W związku z powyższym zaistniała konieczność udzielenia odrębnego upoważnienia przez Zarząd Powiatu dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz Z-cy Dyrektora ds. Rynku Pracy i Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjnych i Świadczeń do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów, a w szczególności:
- zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
- podpisywania umów dotyczących realizacji projektów i aneksów do tych umów,
- zatwierdzania podpisywania i składania sprawozdań z realizacji projektów,
- zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o płatność,
- sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych,
- kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektów.
Podstawę do wydania upoważnienia stanowi art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) w związku art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001).
W związku z powyższym proszę o uchwalenie przedstawionego projektu Uchwały.


Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Elżbieta Malińska


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.