BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496955

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: 601/06
Dotyczy: przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006.
Uchwała nr 601/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006.

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.[1]), § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[2]) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej,

uchwala się, co następuje:

§1


1. Po dokonaniu analizy, przyjąć Plan rzeczowo - finansowy Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006, w ramach kontroli gospodarki finansowej tego Zakładu.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, nr 117, poz. 756 i nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420 oraz 249, poz. 2104.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Do Zarządu Powiatu w. Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu o przyjęcie Planu rzeczowo-finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006 wraz z pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ zawartą w uchwale Nr II/IV/2006 z 6 lutego 2006 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006.
Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXII/164/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania " nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej, art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2004 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz § 6. ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, który stanowi, iż w ramach kontroli podmiot sprawujący nadzór analizuje roczny plan rzeczowo-finansowy jednostki organizacyjnej.
Zgodnie z powołanymi przepisami" Zarząd Powiatu przyjmuje roczny Plan rzeczowo- finansowy PS ZOZ w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.1.601.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 548KB
  Data dodania: piątek, 7 kwietnia 2006, godz. 13:19
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.2.601.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,4MB
  Data dodania: piątek, 7 kwietnia 2006, godz. 13:20
  Typ MIME: application/pdf