BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 480270

Data: 1 marca 2006 r.
Nr uchwały: 603/06
Dotyczy: upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu do realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "Program wyrównywania różnic między regionami"
UCHWAŁA NR 603/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu do realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "Program wyrównywania różnic między regionami".


Na podstawie art. 33 w związku z art. 4 ust. l pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Marii Kozłowskiej do realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "Program wyrównywania różnic między regionami".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 603/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 1 marca 2006 r.


w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu do realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "Program wyrównywania różnic między regionami".Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Powiat Inowrocławski w roku 2006 uzyskał możliwość skorzystania z "Programu wyrównywania różnic między regionami". Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przekazać środki finansowe na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, likwidację barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz likwidację barier transportowych.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.


STAROSTA
Leonard Maciejewski