BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496898

Data: 1 marca 2006 r.
Nr uchwały: 604/06
Dotyczy: wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej -prowadzenie w 2006 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi
UCHWAŁA NR 604/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej -prowadzenie w 2006 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.[2]) oraz uchwały nr 575/06 Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2006 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację zespołu opiniującego co do wyboru oferty organizacji pozarządowej, której zlecone będzie wykonywanie zadania publicznego Powiatu Inowrocławskiego, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zlecić Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu prowadzenie w 2006 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Schroniska dla Kobiet i Matek z Dziećmi.

§ 3. Przyznać na dofinansowanie realizacji zadania dotację w kwocie 80.000,- zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 179, poz. 1487.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 604/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej -prowadzenie w 2006 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi.Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Wspieranie oraz powierzanie zadań organizacjom pożytku publicznego na realizacje zadań zleconych odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert. Jedyną ofertę złożoną w otwartym konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2006 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi przedstawił Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. powołany przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu zespół opiniujący przedstawił propozycję co do wyboru tej ofert.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Przepis ten mówi, że organy administracji samorządowej (..) mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania(..) "podmiotom uprawnionym" zgodnie z cyt. przepisem.
STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.604.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 19KB
  Data dodania: czwartek, 16 marca 2006, godz. 08:15
  Typ MIME: application/pdf