BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 480253

Data: 1 marca 2006 r.
Nr uchwały: 606/06
Dotyczy: ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2006 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej.
Uchwała nr 606/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2006 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1] ), art. 72 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.[2]) w związku z §3 Regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 290/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002r. w porozumieniu z Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich NSZZ "Solidarność" w Inowrocławiu i Zarządem Oddziału ZNP w Inowrocławiu

uchwala się, co następuje:

§1


Ustalić wysokość jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2006 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej w przypadku:
-leczenia podstawowego - w wysokości - 200 zł,
-leczenia specjalistycznego - w wysokości - 300 zł,
- leczenia szpitalnego - w wysokości - 400 zł,
- w innych uzasadnionych przypadkach wymagających udzielenia zasiłku zdrowotnego - w wysokości - 500 zł.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. r , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Organ prowadzący szkoły oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze przeznacza corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, że zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa oraz, że do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski