BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 497002

Data: 1 marca 2006 r.
Nr uchwały: 607/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.
Uchwała nr 607/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 marca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

uchwala się, co następuje:

§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006, przyjętego- uchwałą nr 579/06 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 11 stycznia 2006 r. w. sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 z późn. zm., zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 dokonano w związku ze zmianą budżetu powiatu uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu z 22 lutego 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 185 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki. Opracowanie harmonogramu w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach podsektora samorządowego, jeżeli jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków publicznych, jest obowiązkowe.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.1.607.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 147KB
  Data dodania: czwartek, 16 marca 2006, godz. 11:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.z.2.607.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 131KB
  Data dodania: czwartek, 16 marca 2006, godz. 11:23
  Typ MIME: application/pdf