BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 522367

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 609/06
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
UCHWAŁA NR 609/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XLI/364/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. przyjętym uchwałą nr XLI/364/2005 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok z późn. zm., poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

§ 2. Zmiany w planie wydatków, określone w § 1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 609/06
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.


Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w:
a) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 1.142,- zł poz. "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Podatek od nieruchomości". Ww. zmian dokonuje się w związku z koniecznością zapłacenia podatku od nieruchomości od nie sprzedanych działek przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu,

b) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" poprzez zmniejszenie o kwotę 4.100,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych na okresy sześciomiesięczne na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

c) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" poprzez zmniejszenie o kwotę 4.590,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" celem zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych,

d) Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85202 "Domy PQmocy społecznej" poprzez zmniejszenie o kwotę 4.000,- zł poz. "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,

e) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, dział 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" poprzez zmniejszenie o kwotę 2.006,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne". Przeniesień dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r. dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

f) placówkach oświatowych, dział 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80130 "Szkoły zawodowe":
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.800,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług zdrowotnych" celem opłacenia badań okresowych pracowników szkoły,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu, poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług zdrowotnych" celem opłacenia badań okresowych pracowników szkoły,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, poprzez zmniejszenie o kwotę 3.000,- zł poz. "Zakup energii" zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wpłaty na PFRON". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art.188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd może dokonywać zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.609.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 38KB
  Data dodania: piątek, 17 marca 2006, godz. 12:43
  Typ MIME: application/pdf