BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505567

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 611/06
Dotyczy: przyjęcia zbiorczego sprawozdania o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Uchwała nr 611/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 marca 2006 r.


w sprawie przyjęcia zbiorczego sprawozdania o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), W związku Z § 7 ust.2 uchwały Nr XXXV/289/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z 2005 r. Nr 78, poz. 1441)

uchwala się, co następuje:

§1


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu zbiorcze sprawozdanie o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przygotował zbiorcze sprawozdanie o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 7 ust.2 uchwały Nr XXXV /289/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z 2005 r. Nr 78, poz. 1441). Z powołanych przepisów wynika, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady oraz, że Zarząd Powiatu corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Powiatu zbiorcze sprawozdanie o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie ww. wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.611.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 91KB
  Data dodania: wtorek, 21 marca 2006, godz. 07:44
  Typ MIME: application/pdf