BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494738

Data: 8 marca 2006 r.
Nr uchwały: 613/06
Dotyczy: ustalenia na rok 2006 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Uchwała nr 613/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie: ustalenia na rok 2006 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Na podstawie §2 ust. 2 pkt I oraz §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. nr 46, poz. 430 ) oraz art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca I 998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

uchwala się, co następuje:

§1


Ustalić na rok 2006 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 50% pobieranej opłaty, lecz nie więcej niż 700 zł za semestr.

§2


O dofinansowanie, o którym mowa w §1, ubiegać się mogą nauczyciele kształcący się w specjalnościach i formach kształcenia określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


Przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na konto uczelni wskazane przez wnioskodawcę lub bezpośrednio wnioskodawcy na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Organ prowadzący zobowiązany jest w szczególności do ustalenia corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Kwota dofinansowania utrzymana została na poziomie 2005 roku.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi §2 ust. 2 pkt l oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków { Dz. U. nr 46 poz. 430 ), które stanowią, że ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowuje się również w części lub w całości opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz, że organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania tych opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. W myśl art. 32 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca I 998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 4 powołanej ustawy do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.z.613.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 159KB
  Data dodania: wtorek, 21 marca 2006, godz. 07:47
  Typ MIME: application/pdf