BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494518

Data: 15 marca 2006 r.
Nr uchwały: 617/06
Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2005 r.
Uchwała nr 617/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 marca 2006 r.


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

uchwala się, co następuje:

§1


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2005 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w §1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz,1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Sporządzając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r., Zarząd Powiatu w Inowrocławiu spełnia wymogi art. 199 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
Sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zostanie przedstawione Radzie Powiatu i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.


Starosta
Leonard Maciejewski