BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 481419

Data: 15 marca 2006 r.
Nr uchwały: 618/06
Dotyczy: wypowiedzenia Miastu Inowrocław umowy użyczenia na używanie nieruchomości przy ul. Roosevelta 33/35 w Inowrocławiu.

Uchwała nr 618/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dna 15 marca 2006 r.


w sprawie wypowiedzenia Miastu Inowrocław umowy użyczenia na używanie nieruchomości przy ul. Roosevelta 33/35 w Inowrocławiu.


Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) oraz art. 25b ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:


§1


Wypowiedzieć Miastu Inowrocław umowę użyczenia nr 2/2003 z 12 lutego 2003 r. na używanie części nieruchomości przy ul. Roosevelta 33/35 w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 67, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
[2] - zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Powiat Inowrocławski od 24 kwietnia 2001 r. nieodpłatnie użycza Miastu Inowrocław ponad 80% powierzchni nieruchomości zabudowanej przy ul. Roosevelta 33/35 znajdującej się na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 88/1,89/33,92/3.
W związku z zamiarem zbycia powyższej nieruchomości koniecznym jest wypowiedzenie Biorącemu do używania zawartej umowy użyczenia z 12 lutego 2003 r. i opróżnienie przedmiotowej nieruchomości z użytkowników.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998..r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 25b ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późno zm.) Przepisy ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem i powiatowym zasobem nieruchomości.


Starosta
Leonard Maciejewski