BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 423765

Data: 22 marca 2006 r.
Nr uchwały: 621/06
Dotyczy: przekazania sprzętu komputerowego w formie darowizny dla Terenowego Koła Związku Głuchych w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 31.
Uchwała nr 621/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 marca 2006 r.


w sprawie przekazania sprzętu komputerowego w formie darowizny dla Terenowego Koła Związku Głuchych w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 31.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny sprzętu komputerowego zarejestrowanego w księdze inwentarzowej środków trwałych w poz. SP 13/95 i w poz. 7/37.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Prezes Koła Polskiego Związku Głuchych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Inowrocławiu 15 listopada 2005r. zwrócił się wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu o przekazanie używanego sprzętu komputerowego. Prośba wnioskodawcy podyktowana jest trudną sytuacją finansową Koła.
W/w Koło świadczy usługi z zakresu spraw socjalno-bytowych, profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i rehabilitacji społecznej. Udziela pomocy we wszystkich sprawach życiowych osobom niesłyszącym i z wadą słuchu zamieszkałym na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Przewodnim celem Koła jest łamanie barier komunikacyjnych inwalidów słuchu.
Sprzęt komputerowy, który można przekazać, zaewidencjonowany jest w księdze inwentarzowej środków trwałych w poz. SP 13/95 i SP 7/37. Wartość początkowa komputera wynosi 4.341,93 zł i umorzenie 4.341,93zł, wartość początkowa drukarki marki Lexmark wynosi 577,05 zł i umorzenie 577,05 zł. Komputer zakupiono 7 marca 2001r., a drukarkę 12 grudnia 1999r. Ze względu na małą pojemność dysku, komputer stał się zbędny w pracy Starostwa Powiatowego a drukarka nie jest kompatybilna ze sprzętem komputerowym obecnej generacji.
Przekazany zestaw komputerowy usprawni realizację przedsięwzięć podejmowanych przez stowarzyszenie i będzie całkowicie wykorzystany w działalności tej organizacji.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski