BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494707

Data: 22 marca 2006 r.
Nr uchwały: 622/06
Dotyczy: przekazania pianina Calisia ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu do Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 - 16.
Uchwała nr 622/06
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
dnia 22 marca 2006 r.


w sprawie przekazania pianina Calisia ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu do Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 - 16.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na przekazanie pianina Calisia ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu do Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 - 16.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1803, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Z dniem 31 sierpnia 2005r. zlikwidowano Bursę Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345A. Obecnie budynek przy ul. Poznańskiej 345A adaptowany jest na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz jednostek podległych Powiatowi Inowrocławskiemu. W księdze stanu ilościowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na str. 2 pod poz. 6, znajduje się pianino Calisia, które jest zbędne w pracy przeniesionych w przyszłości jednostek.
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu zwróciła się wnioskiem do Starostwa Powiatowego o przekazanie panina. Przedmiotowe pianino jest sprawne i będzie wykorzystywane w pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, który organizuje i prowadzi działalność pozaszkolną z dziećmi w wieku przedszkolnym, dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym oraz osobami powyżej 21 roku życia. Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, itp.
W związku z powyższym wywołanie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.). Przepis ten stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski