BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Regulamin organizacyjny
Ilość odsłon: 11221

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W INOWROCŁAWIU


ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne


§ 1


Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

§2


Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o:

1) "Starostwie" - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

2) "Statucie" - należy przez to rozumieć Statut Starostwa,

3) "Regulaminie" - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Starostwa,

4) "Radzie" - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Inowrocławiu,

5) "Zarządzie" - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Inowrocławiu,

6) "Staroście" - należy przez to rozumieć Starostę Inowrocławskiego,

7) "Wicestaroście" – należy, przez to rozumieć Wicestarostę Inowrocławskiego,

8) "Sekretarzu" – należy, przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego,

9) „Skarbniku” – należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego,

10) "wydziale" - należy przez to rozumieć wydział Starostwa lub równorzędną komórkę organizacyjną o innej nazwie,

11) "naczelniku" - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału Starostwa lub kierującego pracą równorzędnej komórki organizacyjnej o innej.

12) "zadaniach powiatu" - należy przez to rozumieć zadania powiatu w Inowrocławiu.

§3


Starostwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, Regulaminu i innych aktów wydawanych przez organy Powiatu w Inowrocławiu.

§4


1. Starostwo jest aparatem pomocniczym Zarządu i wykonuje jego zadania.

2. Starostwo wykonuje zadania przypisane prawem.

3. Zadania, o których mowa vi ust. 2, mogą być zadaniami publicznymi o charakterze ponadgminnym lub innymi zadaniami powierzonymi z mocy prawa do realizacji przez powiat, zadaniami powiatu z zakresu administracji rządowej, a ponadto zadaniami z zakresu administracji publicznej przejętymi w wyniku zawartych porozumień.

4. Starostwo wykonuje zadania Związane z mieniem powiatu i realizacją jego dochodów i wydatków.

ROZDZIAŁ II


Organizacja Starostwa


§5


1. Kierownikiem Starostwa, a w szczególności zwierzchnikiem. służbowym wszystkich pracowników jest Starosta.

2. Zastępcą Starosty jest Wicestarosta.

3. Starosta kieruje Starostwem przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.

§6


1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały i równorzędne komórki organizacyjne o innej nazwie, w tym samodzielne stanowiska pracy.

2. Wydziały podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu w zakresie określonym w przepisach prawa i niniejszym Regulaminie.

§7


1. W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, które przy oznakowaniu prowadzonych spraw używają symboli:

1) Biuro Prawne - BP
2) Biuro Rady - BR
3) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - OIN
4) Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - PW
5) Wydział Architektury i Budownictwa - AB
6) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - GN
7) Wydział Finansowy - FN
8) Wydział Komunikacji i Dróg - KD
9) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - OSR
10) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OSO
11) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - OK
12) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych - ZK
13) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - ZPS

2. Przy Starostwie funkcjonuje stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

§ 8


1. Wydziałami kierują naczelnicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając właściwe ich funkcjonowanie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Naczelnicy zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom zadań, a w szczególności inicjują, planują, organizują i kontrolują pracę kierowanych przez nich wydziałów.
W tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą lub osobą, której powierzono merytoryczny nadzór nad kierowanymi przez nich wydziałami, a zwłaszcza za:

1) terminowość i rzetelność załatwiania spraw,

2) dyscyplinę pracy,

3) należyte opracowanie wydawanych przez wydział decyzji i innych dokumentów,

4) właściwe przygotowanie projektów: aktów prawnych, pism, opracowań i innych materiałów dla organów powiatu i ich członków.

3. W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców naczelników, którzy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Naczelnika.

4. Koordynacją pracy Biura Prawnego zajmuje się radca prawny, któremu koordynację tę powierzono.

5. Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kieruje Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy.

§9


1. Wydziały mogą dzielić się na referaty o utworzeniu, których decyduje Zarząd Powiatu.

2. Referatami kierują kierownicy, którzy podlegają Naczelnikowi Wydziału, w którego skład wchodzi dany referat.

ROZDZIAŁ III


Podział kompetencji między Starostą, Wicestarostą, Sekretarzem i Skarbnikiem


§ 10


Do wspólnych kompetencji Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

1) koordynacja pracy Starostwa poprzez podległe im wydziały, z uwzględnieniem kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa,

2) nadzorowanie pracy podległych im wydziałów,

3) sprawowanie zwierzchniego nadzoru nad działalnością powiatowych jednostek organizacyjnych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

§ 11


Starosta


1. Starosta jest kierownikiem Starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

2. Starosta reprezentuje Powiat na zewnątrz.

3. Starosta nadzoruje pracę Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.

4. Pracę naczelników oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu Starosta nadzoruje bezpośrednio lub za pośrednictwem pozostałych osób wymienionych w ust. 3.

5. Do wykonywania zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Starosta kieruje Starostwem w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych i poleceń służbowych.

7. Do kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy również:

1) organizowanie pracy Starostwa,

2) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między Wicestarostą, Sekretarzem i Skarbnikiem,

3) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa,

5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,

6) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt. 5),

7) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przepisami prawa, uchwałami władz powiatu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu.

8. Staroście merytorycznie podlegają:

1) Biuro Prawne,
2) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
3) Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
4) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.

§ 12


Wicestarosta


1. Wicestarosta wykonuje zadania w zakresie określonym w Regulaminie, a także inne zadania powierzone mu przez Starostę.

2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

3. Wicestaroście merytorycznie podlegają:

1) Wydział Architektury i Budownictwa
2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
3) Wydział Komunikacji i Dróg
4) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
5) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

§ 13


Sekretarz Powiatu


1. Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:

1) czuwanie nad przebiegiem i terminowością zadań wykonywanych w Starostwie,

2) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów prawnych, regulujących struktury oraz zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,

3) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu przez właściwe wydziały Starostwa oraz nadzorowanie prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,

4) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych Radzie przez Zarząd,

5) zapewnianie warunków organizacyjno - technicznych dla działalności Starostwa,

6) nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarowanie pomieszczeniami wchodzącymi w skład siedziby Starostwa,

7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

2. Sekretarzowi merytorycznie podlegają:

1) Biuro Rady
2) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 3) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

§ 14


Skarbnik Powiatu


1. Do zadań Skarbnika Powiatu należy w szczególności:

1) zbieranie i opracowywanie materiałów planistycznych, w celu przygotowania projektu budżetu,

2) opracowywanie układów wykonawczych budżetu i ich przekazywanie jednostkom realizującym budżet,

3) opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków budżetowych,

4) opiniowanie i sprawdzanie planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych oraz środków specjalnych,

5) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach budżetowych oraz finansowych powiatu, w tym w sprawach kredytów, pożyczek i poręczeń,

6) sporządzanie sprawozdawczości finansowej z realizacji budżetu,

7) prowadzenie księgowości budżetu powiatu,

8) przeprowadzanie kontroli jednostek finansowanych z budżetu powiatu,

9) zapewnienie bieżącej kontroli wykonywania budżetu,

10) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstawanie zobowiązań majątkowych powiatu oraz udzielanie innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty,

11) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa.

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

2. Skarbnikowi merytorycznie podlega Wydział Finansowy.

ROZDZIAŁ IV


Zadania wspólne wydziałów


§ 15


Do wspólnych zadań wydziałów należy w szczególności:

I. Wykonywanie zadań powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sporządzanie projektów aktów prawnych stanowionych przez Radę, Zarząd i Starostę.

3. Przygotowywanie sprawozdań, analiz i innych materiałów na sesje Rady, posiedzenia Zarządu, dla potrzeb Starosty, a także na polecenie zwierzchników służbowych.

4. Opracowywanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Zarząd lub Starostę.

5. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu.

6. Przygotowywanie projektów planów i programów rozwojowych powiatu.

7. Współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu.

8. Rozpatrywanie i załatwianie, w porozumieniu z Biurem Rady, interpelacji i wniosków radnych.

9. Prowadzenie, w zakresie ich właściwości, postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10. Podejmowanie działań na rzecz usprawniania organizacji, metod i form pracy Starostwa.

11. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

12. Prowadzenie w jednostkach organizacyjnych powiatu nadzoru, kontroli i instruktażu, na zasadach i w trybie określonym w przepisach szczególnych,

13. Współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między wydziałami.

14. Współpraca z Komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez poszczególne wydziały.

15. Programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów.

16. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy zamówieniach o publicznych.

17. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych.

18. Współdziałanie w zakresie akcji kurierskiej.

ROZDZIAŁ V


Podstawowe zakresy działania wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych


§16


Biuro Prawne


1. W skład Biura prawnego wchodzą samodzielne stanowiska pracy - radcowie prawni oraz pracownik ds. administracyjno - technicznych.

2. Do zakresu działania radcy prawnego należy:

1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych stanowionych przez Radę, Zarząd i Starostę,

3) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zadań wykonywanych przez powiat,

4) uczestniczenie na polecenie Starosty w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego o istotnym znaczeniu dla powiatu,

5) zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących działania powiatu

6) udzielanie pomocy prawnej powiatowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

2. Do zadań pracownika ds. administracyjno - technicznych w szczególności należy:

1) prowadzenie rejestru opinii prawnych oraz przedłożonych do zaopiniowania projektów aktów prawnych,

2) przyjmowanie korespondencji, rejestrowanie jej i niezwłoczne doręczanie radcy prawnemu,

3) zawiadamianie radcy prawnego o terminach spraw, prowadzenie ich ewidencji,

4) wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu.

§ 17


Biuro Rady


1. Biuro Rady zapewnia obsługę administracyjną Radzie Powiatu i Komisjom Rady.

2. Do podstawowych zadań Biura Rady w szczególności należy:

1) gromadzenie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji,

2) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,

3) prowadzenie rejestrów:

- uchwał Rady,

- wniosków i opinii Komisji,

- interpelacji i wniosków radnych.

4) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,

5) terminowe przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru,

6) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.

§ 18


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych


1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych kieruje wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną ds. ochrony informacji niejawnych.

2. Do podstawowych zadań Pełnomocnika w szczególności należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3) zapewnienie ochrony fizycznej Starostwa,

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6) opracowanie planu ochrony Starostwa i nadzorowanie jego realizacji,

7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie im poświadczeń bezpieczeństwa,

8) współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,

9) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 19


Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowisko ds. Promocji Powiatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w szczególności należy:

1) opracowanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,

2) opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,

3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą,

4) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych,

5) podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości w powiecie,

6) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną.

7) współpraca z mediami oraz występowanie w charakterze rzecznika prasowego powiatu

8) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

§ 20


Wydział Architektury i Budownictwa


1. Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa w szczególności należy:

1) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:

- zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

3) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnienia do pełnienia tych funkcji,

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

5) przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autora,

6) przygotowywanie pozwoleń na budowę,

7) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

8) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

9) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

10) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

11) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego,

12) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

13) prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych. pozwoleniem na budowę,

14) przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,

15) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,

16) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

17) przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie,

18) przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

19) przygotowywanie decyzji o nakazie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

20) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

21) przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów,

22) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,

23) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa,

24) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,

25) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkalnego,

26) określanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego.

2. Wydział Architektury i Budownictwa sprawuje, w zakresie określonym w przepisach szczególnych, czynności związane ze współpracą z jednostkami określonymi w załączniku nr 1.

§ 21


Wydział Finansowy


1. Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz,

2) nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzanie planów finansowych jednostek powiatowych,

3) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetu (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowanie wniosków do rzecznika dyscypliny budżetowej),

4) opracowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu dotyczących zmian w budżecie, uzasadnień i zestawień zbiorczych,

5) analizy wykonania budżetu powiatu za okresy półroczne i roczne wg sprawozdań.

6) opracowywanie rocznych planów kontroli jednostek z określeniem zakresu, tematyki i terminu,

7) przeprowadzanie kontroli kompleksowych, wycinkowych i problemowych w podległych jednostkach powiatu,

8) opracowywanie projektów wniosków i zaleceń pokontrolnych,

9) bieżąca analiza wykonania ww. zaleceń (kontrole sprawdzające),

10) w okresie sprawozdawczości półrocznej i rocznej pomoc referatowi księgowości przy sporządzaniu zbiorczych sprawozdań powiatu.

11) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków powiatu zgodnie z przepisami o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych,

12) dystrybucja środków na konta poszczególnych jednostek powiatu zgodnie z planowanym budżetem i otrzymanymi środkami,

13) bieżąca współpraca z bankiem obsługującym budżet powiatu, rozpracowywanie wyciągów bankowych i ich księgowanie,

14)sporządzanie sprawozdań okresowych z wykonania budżetu powiatu (kwartalnie, półroczne i roczne).

15) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad rachunkowości stosowanej w jednostce,

16) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Starostwa (syntetycznej i analitycznej) dla wszystkich rodzajów działalności, dochodów oraz wydatków i funduszy celowych,

17) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,

18) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

19) windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,

20) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, zakładami ubezpieczeń,

21) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej dotyczącej Starostwa z zakresu dochodów, wydatków, gospodarki pozabudżetowej,

22) przygotowanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji i jej rozliczanie.

§ 22


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


1. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

2. Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w szczególności należy:

1) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości: powiatu i Skarbu Państwa,

3) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,

4) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

5) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,

6) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,

7) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

8) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

9) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,

10) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej Oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,

11) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

12) prowadzenie spraw związanych z powszechna taksacją nieruchomości,

13) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

14) zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,

15) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,

16) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki,

17) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,

18) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu. Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,

19) prowadzenie spraw. związanych ze stwierdzeniem o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

20) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

21)występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,

22) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

23) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem. na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę,

24) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,

25) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości uznanej za zbędną lub jej części, pozostającej w zarządzie organów wojskowych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,

26) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,

27) przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

28) prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,

29) przygotowanie decyzji nakładających obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,

30) prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,

31) przygotowywanie decyzji nakładających na osobę powodującą utratę lub, ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,

32) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

33) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,

34) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji zdewastowanych gruntów w określonym terminie,

35) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

36) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,

37) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz obszarów gospodarstw przez nie posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

38) przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej,

39) przeprowadzanie na koszt Skarbu Państwa postępowania scaleniowego lub wymiennego.

40) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,

41) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

42) zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

43) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień rocznych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

44) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

45) zakładanie osnów szczegółowych,

46) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

47) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

48) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

49) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego,

50) wydawanie zezwoleń na reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

51) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów.

§ 23


Wydział Komunikacji i Dróg


1. Wydział Komunikacji i Dróg zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleń na zarobkowy przewóz osób oraz dotyczących dróg powiatowych.

2. Do podstawowych zadań Wydziału w szczególności należy:

2. 1. W zakresie ruchu drogowego:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,

2) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych, z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę,

3) przyjmowanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,

4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń dotyczących szczególnych warunków, od których zależy używanie pojazdu, określonych przepisami prawa,

5) dokonywanie wpisu w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,

6) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli został on zarejestrowany lub zbyty za granicę,

7) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

8) sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,

9) wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom określonym w odpowiednich przepisach prawnych,

10) przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,

11) przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,

12) przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),

13) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

14) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,

15) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, przewodniczącego kolegium ds. wykroczeń lub właściwego przełożonego,

16) przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

17) przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

18) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,

19) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

20) wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt po drogach,

21) przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, i przyczep nie zarejestrowanych w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia w celu wprowadzenia do ewidencji,

22) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

23) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

24) przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,

25) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników prawa jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,

26) wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,

27) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,

28) wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,

29) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

30) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

31) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,

32) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,

33) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu, którego masa, naciski osi lub wymiary są większe od dopuszczalnych, jeżeli przejazd następuje w granicach powiatu,

34) wydawanie legitymacji potwierdzaj uprawnienia osób niepełnosprawnych do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

2. 2. W zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego:

1) przygotowywanie projektu zaliczania do kategorii dróg powiatowych i ustalanie ich przebiegu,

2) przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych,

3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

4) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym dla linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze powiatu oraz uzgadnianie tych rozkładów, gdy linia komunikacyjna wykracza poza ten obszar,

5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy,

6) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące,

7) przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:

a) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia w jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,

b) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

c) przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę.

8) opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,

9) opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,

10) opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

11) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzenia badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego.

3. Wydział Komunikacji i Dróg sprawuje, w zakresie określonym w przepisach szczególnych, czynności związane w szczególności z nadzorem, kontrolą lub zwierzchnictwem nad Jednostkami określonymi w załączniku nr 2.

§ 24


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony przyrody, rybactwa, śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

2. Do podstawowych zadań Wydziału w szczególności należy:

2.1. W zakresie gospodarki wodnej:

1) prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania linii brzegowej dla wód żeglownych i pozostałych oraz rozstrzyganie sporów o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do tych wód,

2) przygotowywanie propozycji przyznawania odszkodowań dla właścicieli gruntów za zajęcie tych gruntów przez wody stanowiące własność Skarbu Państwa oraz za szkody związane ze zmianą zagospodarowania gruntów w wyniku ustanowienia strefy lub obszaru ochronnego,

3) załatwianie spraw związanych z ustaleniem, za odszkodowaniem, przejścia, przejazdu oraz miejsc przeznaczonych do stałego korzystania z gruntów dla celów dostępu do wody, swobodnego ruchu wzdłuż wód, wykonywania rybactwa i wędkarstwa, przybijania i przymocowywania do brzegu statków i tratew, ustanawiania znaków żeglugowych oraz wykonywania robót konserwacyjnych w stosunku do wód żeglownych,

4) opiniowanie projektów warunków korzystania z wód dorzecza,

5) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz rozstrzyganie sporów powstałych w związku z wydawaniem tych pozwoleń,

6) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych, które nie służą do szczególnego korzystania z wód,

7) prowadzenie spraw związanych z powszechnym korzystaniem z wód, dla których nie obowiązuje to ograniczenie z mocy ustawy,

8) przygotowywanie propozycji o ograniczeniu prawa własności nieruchomości za odszkodowaniem lub wykupie nieruchomości związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód,

9) przygotowywanie czasowych ograniczeń w korzystaniu z wód,

10) prowadzenie spraw dotyczących ustalania miejsca wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód,

11) przygotowywanie decyzji o wykonaniu przez państwowe jednostki organizacyjne koniecznych robót i urządzeń, wykonanie których spowoduje trwałe polepszenie stosunków wodnych na gruncie,

12) organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk,

13) prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią,

14) przygotowywanie nakazów przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,

15) wyznaczanie nie obwałowanych terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

16) przygotowywanie zwolnień od zakazów obowiązujących na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

17) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzanie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i urządzeń,

18) przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt Państwa - za zwrotem części kosztów - urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

19) prowadzenie spraw dotyczących ustalania wysokości opłat za wykonanie na koszt Państwa urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz przyjmowania na własność Państwa odpowiedniej części tych gruntów zamiast opłaty melioracyjnej,

20) załatwianie spraw związanych z przyznawaniem odszkodowań poszkodowanym w związku z realizacją inwestycji melioracyjnych na koszt Państwa,

21) przygotowywanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych,

22) przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń na rzecz spółek wodnych,

23) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych utworzonych do wykonywania działalności wymagającej pozwolenia wodnoprawnego,

24) wykonywanie czynności związanych z ustanawianiem strefy ochronnej ujęć wody.

2. 2. W zakresie rybactwa śródlądowego:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

2) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,

3) wykonywanie zgody na ustawianie; sieciowych rybackich: narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

4) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,

5) przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.

2. 3. W zakresie gospodarki leśnej:

1) przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości lasów,

2) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami i gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,

3) wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

4) przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

5) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

6) składanie do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,

7) przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,

8) zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,

9) kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

10) przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,

11) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwa gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

12) wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych nieprzydatnych dla gospodarki leśnej budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych.

2. 4. W zakresie prawa łowieckiego:

1) przygotowywanie w szczególnych przypadkach zezwoleń na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,

2) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

4) przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

2. 5. W zakresie postępowań z odpadami:

1) przygotowywanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej jednego tysiąca ton, z wyłączeniem odpadów komunalnych i odpadów pochodzących szkodliwych obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz określanie dodatkowych obowiązków dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi, podyktowane koniecznością ochrony życia lub zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska,

2) przygotowywanie zezwoleń na usuwanie odpadów niebezpiecznych dla środowiska (transport, unieszkodliwianie, wykorzystanie), z wyłączeniem pochodzących z odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz egzekwowanie przestrzegania ustaleń zawartych w wydanym zezwoleniu,

3) przygotowywanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych terenach innych składowisk.

2. 6. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska:

1) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na jednostkę organizacyjną obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń substancji w powietrzu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających,

2) prowadzenie spraw dotyczących ustaleń rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, z włączeniem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska,

3) wykonywanie odrębnych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza,

4) przechowywanie danych o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w publicznie prowadzonym rejestrze,

5) opiniowanie wniosków Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymanie działalności powodującej naruszenie warunków decyzji ustalającej wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających lub niewykonywanie dodatkowych obowiązków wynikających z ochrony atmosfery,

6) opiniowanie wspólnego wniosku Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie określania alarmowych poziomów stężeń, ograniczającego emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

7) przygotowywanie decyzji dla jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,

8) przygotowywanie decyzji zobowiązujących do przedstawienia oceny oddziaływania inwestycji, obiektu budowlanego albo zespołu obiektów na środowisko w stosunku do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,

9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dla jednostek organizacyjnych i osób fizycznych obowiązków usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W razie braku możliwości wykonania tego obowiązku ustala się wysokość kwoty pieniężnej na rzecz Narodowego i Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

10) opiniowanie wniosków Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przy podejmowaniu przez niego decyzji nakazującej wstrzymanie działalności pogarszającej stan środowiska,

11) podawanie do publicznej wiadomości zatwierdzonego przez Radę Powiatu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu" Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

12) udział w "kontrolach z zakresu przestrzegania przepisu o ochronie środowiska na wniosek Zarządu Powiatu,

13) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,

14) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska.

2.7. W zakresie ochrony przyrody:

1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,

2) opiniowanie zamierzeń dotyczących utworzenia parku krajobrazowego,

3) prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych,

4) opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,

5) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,

6) przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody.

2. 8. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 10 000 m3,

2) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,

3) przygotowywanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,

4) wykonywanie kontroli i nadzoru nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,

5) przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczną oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,

6) wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,

7) uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,

8) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem planu ruchu zakładu górniczego,

9) przygotowywanie nakazów przeprowadzenia pomiarów oraz sporządzenia albo uzupełnienia dokumentacji na koszt przedsiębiorcy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie prowadzi uaktualnianej dokumentacji mierniczo – geologicznej,

10) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo – geologiczną w zakresie pomiarów wykonywanych na potrzeby zakładu,

11) przygotowywanie nakazów do stosowania obowiązujących przepisów przy likwidacji zakładu górniczego,

12) przygotowywanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa w związku z ruchem zakładu górniczego,

13) realizacja zadań związanych ze sprawowaniem kontroli i nadzoru nad ruchem zakładu górniczego wydobywającego kopaliny pospolite,

14) ustalanie przyczyn zagrożenia oraz nadzór nad akcją zapobiegawczą lub ratowniczą w razie grożącego niebezpieczeństwa lub zaistnienia wypadku w zakładzie górniczym,

15) badanie prawidłowości stosowanych przez przedsiębiorcę rozwiązań technicznych związanych z ruchem zakładu górniczego.

2. 9. W zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich:

- prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu naturalnego na czas określony.

2. 10. W zakresie ochrony zwierząt:

- prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na utworzenie ogrodu zoologicznego.

3. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawuje, w zakresie określonym w przepisach szczególnych, czynności związane ze współpracą z jednostkami określonymi w załączniku nr 3.

§ 25


Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich zapewnia organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

2. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w szczególności należy:

1) opracowywanie projektu Statutu i jego nowelizacji,

2) opracowywanie projektu Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa i kontrola ich realizacji,

3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

4) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

5) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

6) prowadzenie zbioru spraw powierzonych innym jednostkom na podstawie porozumień,

7) obsługa posiedzeń Zarządu,

8) prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty,

9) prowadzenie kontroli działania wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,

10) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowanie analiz,

11) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,

12) prowadzenie i przyjmowanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,

13) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych zatrudnianych przez właściwe organy Powiatu,

14) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

15) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

16) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,

17) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

18) prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa,

19) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

21) obsługa informatyczna Starostwa,

22) wykonywanie zadań związanych z wyborami.

23) załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia,

24) przyjmowanie oświadczeń o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka z rodziców posiadających różne obywatelstwa,

25) przyjmowanie oświadczeń o wyrażaniu zgody na nabycie lub zmianę przez dzieci obywatelstwa polskiego,

26) przyjmowanie podań i oświadczeń o zmianie obywatelstwa,

27) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

28) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych,

29) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,

30) organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i pamięci ofiar wojny oraz okresu powojennego,

31) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,

32) prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,

33) organizowanie i prowadzenie poboru,

34) organizowanie akcji kuriersko - posłańczej,

35) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.

36) administrowanie budynkami Starostwa,

37) zabezpieczenie mienia Starostwa,

38) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacja wyposażenia Starostwa,

39) załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,

40) gospodarowanie drukami i formularzami,

41) gospodarowanie taborem samochodowym,

42) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,

43) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

44) zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej i usługi ksero,

45)nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 26


Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki


1. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych.

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

2. 1. W zakresie oświaty:

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo – wychowawczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno pedagogicznych,

2) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

3) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

4) prowadzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

5) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,

6) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem przez organ prowadzący stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

7) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego oraz odwołaniem z nich przez dyrektora szkoły,

8) zatwierdzanie projektów planów organizacyjnych podległych jednostek,

9) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę fizyczną lub prawna,

10) przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły, prowadzonej przez inną osobę fizyczną lub prawną, wpisanej do ewidencji organu prowadzącego,

11) określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,

12) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

13) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

14) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,

15) określanie zasad łączenia szkół artystycznych, sportowych, szkół z oddziałami sportowymi, szkół mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, szkół z oddziałami specjalnymi, szkół dwujęzycznych oraz szkół dla mniejszości narodowych i szkół z oddziałami dla mniejszości narodowych w zespoły szkół,

16) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. 2. W zakresie kultury:

1) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,

2) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne o przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,

3) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,

4) przygotowywaniu decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

5) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowej instytucji filmowej (fakultatywne),

6) prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów,

7) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji organów Powiatu,

8) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

9) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,

10) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów. w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji organów Powiatu oraz nabywaniem muzealiów,

11) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,

12) ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,

13) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,

14) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych.

15) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.

16) współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

2.3. W zakresie sportu:

1) tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

3) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych.

4) organizowanie działalności w zakresie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a) popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej,

b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych.

c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.

2. 4 W zakresie turystyki:

1) upowszechnianie turystyki,

2) opracowywanie kalendarza imprez turystycznych,

3) prowadzenie spraw związanych z promocja, reklamą oraz informacją turystyczną,

4) współpraca z jednostkami zajmującymi się turystyką.

4. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki sprawuje, w zakresie określonym w przepisach szczególnych, czynności związane w szczególności z nadzorem, kontrolą lub zwierzchnictwem nad jednostkami określonymi w załączniku nr 4.

§ 27


Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych


1. Do podstawowych zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w szczególności należy:

1) planowanie działalności z zakresu działania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz analiza stanu przygotowania do w/w działalności,

2) organizowanie i zapewnienie warunków technicznych funkcjonowania i ciągłości działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością,

3) gromadzenie danych określających zagrożenia występujące na terenie powiatu oraz bieżąca analiza tych danych,

4) ustalanie procedur ratowniczych, a w przypadku wystąpienia kryzysu koordynacja działania jednostek ratowniczych,

5) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych dla jednostek organizacyjnych powiatu i gminy,

6) dokonywanie oceny stanu przygotowań obronnych i obrony cywilnej,

7) opracowywanie planów obrony cywilnej powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej gmin,

8) przygotowywanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania,

9) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności,

10) koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury,

11) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

12) organizowanie ochrony przeciwpowodziowej w powiecie,

13) opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji obronnej powiatu,

14) nadzorowanie i kontrolowanie stanu realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych w gminach i wydziałach Starostwa.

15) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych sprawuje, w zakresie określonym w przepisach szczególnych czynności związane ze współpracą z jednostkami określonymi w załączniku nr 5.

§ 28


Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


Do podstawowych zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w szczególności należy:

1. W zakresie ochrony zdrowia:

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, prowadzaniem i likwidacją publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej (ZOZ), nadawaniem mu statutu oraz sprawowaniem nadzoru przez organ, który utworzył PS ZOZ, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Powiatu,

2) określanie przeznaczenia, standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz określanie zasad zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez ZOZ,

3) organizowanie konkursu na stanowisko kierownika ZOZ oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem stosunku pracy z osobą wybraną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, jeżeli w wyniku dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ustawie,

4) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem ZOZ,

5) nadzór nad realizacją przez PS ZOZ zadań statutowych poprzez kontrolę i ocenę:

a) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz okresu oczekiwania na świadczenia i usługi,

b) liczby oraz kwalifikacji pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług,

c) zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami,

d) wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego wykorzystywane do udzielania świadczeń i usług medycznych,

6) nadzór nad prawidłowością gospodarowania poprzez kontrolę i ocenę:

a) wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego,

b) wniosku dotyczącego zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,

c) zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek i fundacji,

7) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu o tworzeniu lub zmianie składu Rady Społecznej ZOZ,

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu o zmianie gospodarki finansowej ZOZ,

9) przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorami państwowych uczelni medycznych na udostępnianie oddziału medycznego, który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania,

10) wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę,

11) realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki medycznej oraz związanych z ochroną zdrowia psychicznego,

12) prowadzenie spraw związanych z pokryciem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji,

13) przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii,

14) powoływanie w razie braku lekarza osoby z upoważnienia Starosty do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn,

15) opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,

16) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,

17)sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

18) organizowanie, na wniosek właściwego organu, przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu - do najbliższego szpitala mającego prosektorium,

19) przygotowanie projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

2. W zakresie pomocy społecznej:

1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjne:

a) realizowanie zadań związanych z zakładaniem, przekształcaniem, prowadzeniem i likwidacją placówek, z zastrzeżeniem kompetencji należących do organów Powiatu,

b) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością placówek w zakresie spraw administracyjnych,

c) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki,

d) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi placówki,

e) zatwierdzanie projektów organizacyjnych placówek,

t) przygotowanie projektów uchwał w sprawie nadania lub zmiany statutu placówki,

g) nadzór nad jakością usług świadczonych w placówkach.

2) Inne placówki pomocy społecznej:

a) realizowanie zadań związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej,

b) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej w zakresie spraw administracyjnych,

c) opiniowanie kandydatur na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej,

d) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora domu pomocy społecznej,

e) opiniowanie i wnioskowanie w sprawie udzielania premii regulaminowej i nagród dyrektorom domów pomocy społecznej,

f) dokonywanie kontroli przestrzegania praw mieszkańców oraz regulaminów wewnętrznych domów pomocy społecznej,

g) dokonywanie kontroli i nadzoru realizacji programów naprawczych,

h) dokonywanie kontroli i nadzoru funkcjonowania domów pomocy społecznej w zakresie realizacji celów statutowych,

i) przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie nadania lub zmiany statutów domom pomocy społecznej,

j) nadzór nad realizacją działań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

k) opracowywanie diagnozy socjalnej dotyczącej problemów społecznych występujących w powiecie,

l) opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych wspólnie z samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi,

ł) zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

m) doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

n) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

o) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,

p) prowadzenie interwencji kryzysowej.

3. W zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

1) udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej osobom niepełnosprawnym, umarzanie pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej po spełnieniu warunków ustawowych,

2) dofinansowywanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej, zwrotu kosztów poniesionych w związku z organizacją nowych lub istniejących stanowisk pracy, zwrot kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS,

3) zwrotu kosztów związanych w wynagrodzeniami wypłacanymi osobom niepełnosprawnym oraz składką ZUS pracodawcom zatrudniającym do 24 pracowników,

4) zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców dla osób niepełnosprawnych,

5) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia lub zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy,

6) prowadzenie spraw organizacyjnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy,

7) kontrola realizacji zadań ustawowych przez Powiatowy Urząd Pracy,

8) ocena działalności kierownika Powiatowego Urzędu Pracy,

9) realizacja kierunków polityki Rady Powiatu dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania bezrobociu.

10) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej sprawuje, w zakresie określonym w przepisach szczególnych, czynności związane w szczególności z nadzorem, kontrolą lub zwierzchnictwem oraz współpracą z jednostkami określonymi w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ VI


Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków


§ 29


1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i Naczelnicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.

2. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach 9.00-15.00.

3. W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i Naczelnicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 8.00 – 15.00.

4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w gmachu Starostwa.

§ 30


Pracownik przyjmujący obywateli w sprawach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:

1. Datę przyjęcia.

2. Imię, nazwisko i adres składającego.

3. Zwięzłe określenie sprawy.

4. Imię i nazwisko przyjmującego.

5. Podpis składającego.

§ 31


Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

§ 32


1. Starostwo stosuje typowy rejestr skarg i wniosków, oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolami:
S – skarga
W – wniosek

2. Skargi i wnioski wnoszone przez posłów, senatorów lub radnych opatruje się odpowiednio literą "p", "s" lub "r".

§ 33


1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich sprawuje obsługę administracyjną skarg i wniosków wpływających do Starostwa, a w szczególności:

1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi,

2) udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy, kieruje obywatela do właściwego wydziału lub organizuje przyjęcie obywatela do właściwego wydziału lub organizuje przyjęcie obywateli przez Starostę lub właściwego członka Zarządu,

3) prowadzi kontrole przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w wydziałach,

4) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

2. Rozpatrywanie skarg następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach postępowania administracyjnego.

ROZDZIAŁ VII


Organizowanie działalności kontrolnej


§ 34


Celem kontroli jest:

1) Zapewnienie Zarządowi informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji,

2) Ocena stopnia wykonywania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków,

3) Doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 35


1. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują naczelnicy wydziałów i ich zastępcy, kierownicy referatów oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli.

3. Zakres zadań kontrolnych pracowników wydziałów określają szczegółowe zakresy czynności.

§ 36


W ramach powierzonych zadań kontrolę wewnętrzną wykonują:

1) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawie organizacji i funkcjonowania wydziałów oraz dyscypliny pracy,

2) Wydział Finansowy - w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenia rachunkowości,

3) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - w zakresie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,

4) Doraźne zespoły powołane przez Starostę.

§ 37


1. Wydziały prowadza działalność kontrolną na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Starostę oraz na podstawie doraźnego polecenia Starosty.

2. Plan kontroli określa jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i termin przeprowadzenia kontroli.

3. Naczelnicy Wydziałów są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń z kontroli.

4. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Starosta.

§ 38


Działalność kontrolną koordynuje Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

ROZDZIAŁ VIII


Zasady podpisywania pism


§ 39


1. Do podpisu Starosty zastrzeżone są:

1) pisma w sprawach należących do jego kompetencji,

2) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora,

3) decyzje w sprawach kadrowych pracowników Starostwa,

4) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu,

5) korespondencja kierowana do:

a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,

b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,

c) ministrów oraz kierowników urzędów centralnych,

d) wojewodów,

e) sejmików województw,

f) starostów.

2. W czasie nieobecności Starosty dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Wicestarosta.

ROZDZIAŁ IX


Postanowienia końcowe


§ 40


1. Zarząd Powiatu upoważniony jest do dokonywania zmian w zakresie kompetencji poszczególnych wydziałów, wynikających ze zmian przepisów prawa.

2. W trybie uchwały Zarządu Powiatu regulowana jest procedura zamówień publicznych w Starostwie.

3. W trybie zarządzenia Starosty ustalane są:

1) Regulamin pracy Starostwa,

2) zasady opracowywania projektów aktów stanowionych przez organy powiatu,

3) zasady podpisywania pism i dokumentów,

4) procedura postępowania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz dokonywania czynności kontrolnych,

5) procedura dotycząca obiegu dokumentów,

6) koordynacja przedsięwzięć i czynności wydziałów w zakresie obronnym i obrony cywilnej.

§ 41


1. Strukturę organizacyjną Starostwa przedstawia schemat graficzny stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu.

2. Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych, osób prawnych, ZOZ oraz powiatowych służb, inspekcji i straży zawierają załączniki Nr 1 - 6 do Regulaminu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do aktualizacji wykazu, o którym mowa w ust. 2.

§ 42


Zmiana treści Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Powiatu.Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu


Wykaz jednostek, we współpracy z którymi pośredniczy
Wydział Architektury i Budownictwa

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu


Wykaz jednostek podległych Wydziałowi Komunikacji i Dróg

1. Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Latkowie.Załącznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu


Wykaz jednostek, we współpracy z którymi pośredniczy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny.Załącznik Nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu


Wykaz jednostek podległych
Wydziałowi Oświaty, Kultury. Sportu i Turystyki

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.

3. III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

4. IV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu.

5. Liceum Ogólnokształcące w Kruszwicy.

6. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.

7. Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu.

8. Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu.

9. Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu.

10. Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu.

11. Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.

12. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.

13. Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.

14. Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy.

15. Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach.

16. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim.

17. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Inowrocławiu.

18. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Inowrocławiu.

19. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gniewkowie.

20. Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.

21. Bursa szkolna Nr 1 w Inowrocławiu.

22. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Inowrocławiu.

23. Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu.

24. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu.

25. Warsztaty Szkolne Zespołu szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu.

26. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy.

27. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Załącznik Nr 5
do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu


Wykaz jednostek, we współpracy z którymi pośredniczy
Wydział ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

1. Komenda Powiatowa Policji.

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
Załącznik Nr 6
do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu


Wykaz jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.

2. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

4. Dom Dziecka w Gniewkowie.

5. Dom Dziecka w Inowrocławiu.

6. Dom Dziecka w Jaksicach.

7. Dom Dziecka w Orłowie.

8. Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

9. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

10. Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.

11. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku.

12. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie.

13. Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu.

14. Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku.

15. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie.

Wykaz jednostek, we współpracy z którymi pośredniczy
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowrocławiu.

Załączniki:

zal.1_do_regulaminu_25.01.06.doc  -> pobierz
Wykaz jednostek, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: środa, 1 lutego 2006, godz. 11:46
  Typ MIME: application/msword
 
zal.2_do_regulaminu_25.01.06.doc  -> pobierz
Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
  Rozmiar: 41KB
  Data dodania: środa, 1 lutego 2006, godz. 11:47
  Typ MIME: application/msword
 
regulamin_25.01.2006.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 384KB
  Data dodania: środa, 1 lutego 2006, godz. 11:49
  Typ MIME: application/msword