BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 69887

Paszporty

Podstawa prawna

Osoby pełnoletnie

Osoby małoletnie

Utrata paszportu

Termin załatwienia sprawy

Odbiór paszportu

Jednostka prowadząca sprawę


Składanie wniosków paszportowych


O paszport mogą się ubiegać osoby posiadające obywatelstwo polskie nie pozbawione praw publicznych. Osoby nie posiadające stałego adresu zamieszkania również mogą ubiegać się o wydanie paszportu. Wymagany jest załącznik. (załącznik nr 7)

Powrót
Osoby pełnoletnie:

W przypadku ubiegania się o paszport dla osoby pełnoletniej wymagane są następujące dokumenty:
- dokładnie i czytelnie wypełniony kwestionariusz paszportowy (załącznik nr 1a i 1b)
- dwie jednakowe, kolorowe, wyraźne fotografie o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej w odpowiedniej wysokości
- znaki opłaty skarbowej (za 5 zł od każdego podania i 0,50 zł za każdy dołączony do podania załącznik)
- aktualny dowód osobisty z wpisem stałego miejsca zamieszkania
- posiadany dotychczas paszport (osoby ubiegające się o paszport po raz pierwszy wypełniają dodatkowy formularz, patrz załącznik nr 2)
- dokument uzasadniający korzystanie z ulgowej opłaty paszportowej
- odpis aktu małżeństwa, jeżeli związek zawarto za granicą

Opłaty:

a) opłata podstawowa – 140,00 zł
b) opłata ulgowa – 70,00 zł.
Opłatę ulgową pobiera się od:
- emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, a także współmałżonków pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu
- osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
- kombatantów
- uczącej się młodzieży (powyżej 13-tego roku życia) i studentów (również uczelni zagranicznych)
c) osoby po ukończeniu 70 roku życia nie wnoszą opłaty paszportowej (osoby zwolnione od opłaty paszportowej otrzymują odpowiednią adnotację w formularzu, patrz (załącznik nr 3)

Wpłat z tytułu opłaty paszportowej na konto: (załącznik nr 5)

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Dyrektora Generalnego
NBP O/O Bydgoszcz
56-10101078-0000-4223-3100-0000

można dokonywać min. w Urzędzie Pocztowym w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Roosevelta 36/38 w Inowrocławiu.

Powrót
Osoby małotetnie:

W przypadku ubiegania się o paszport dla osoby małoletniej wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców, chyba, że z orzeczenia sądu wynika, ze prawo decydowania w tej sprawie jednemu z nich nie przysługuje.

Zgoda rodziców na wydanie paszportu może być wyrażona:
- w formie złożenia podpisów na podaniu paszportowym przed urzędnikiem przyjmującym podanie o wydanie paszportu
(załącznik nr 4)
- w formie stosownego oświadczenia przed notariuszem
- w formie stosownego oświadczenia złożonego przed konsulem
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody, zastępuje ją orzeczenie wydane przez wydział rodzinny i opiekuńczy sadu rejonowego.

Wymagane dokumenty:
- dokładnie i czytelnie wypełniony kwestionariusz paszportowy (załącznik nr 4)
- dwie jednakowe, kolorowe, wyraźne fotografie o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej w odpowiedniej wysokości
- znaki opłaty skarbowej (za 5 zł od każdego podania i 0,50 zł za każdy dołączony do podania załącznik)
- aktualny dowód osobisty z wpisem stałego miejsca zamieszkania rodziców małoletniego
- posiadany dotychczas paszport
- dokument uzasadniający korzystanie z ulgowej opłaty paszportowej
- odpis aktu urodzenia w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu przez osobę nieletnią

Jeżeli jedno z rodziców nie żyje wymagany jest akt zgonu.
Jeżeli dziecko jest wychowankiem Domu Dziecka to, jeżeli rodzice nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej wymagana jest zgoda rodziców na wyrobienie paszportu. Natomiast w przypadku całkowitego pozbawienia władzy rodzicielskiej zgodę wydaje Sąd Rodzinny w formie postanowienia.
Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej wymagane jest postanowienie Sądu Rodzinnego.

Opłaty:

Opłaty paszportowe
- 30,00 zł – dzieci w wieku do lat 13 (uczące się)
- 60 zł - dzieci w wieku do lat 13 (nieuczące się)
- 70,00 zł opłata ulgowa – uczniowie i studenci (również uczelni zagranicznych), osoby pobierające świadczenie rentowe lub korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Wpłat z tytułu opłaty paszportowej na konto: (załącznik nr 5)

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Dyrektora Generalnego
NBP O/O Bydgoszcz
56-10101078-0000-4223-3100-0000

można dokonywać min. w Urzędzie Pocztowym w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Roosevelta 36/38 w Inowrocławiu.

Powrót
Utrata paszportu:


Osoby, które w wyniku różnych zdarzeń utraciły posiadany dotychczas paszport i ubiegają się o wydanie nowego składają zeznanie o terminie i okolicznościach utraty paszportu. (załącznik nr 8)

Opłaty:

Opłata jest podwyższona o 200% należnej opłaty za wydanie paszportu

Powrót

Termin załatwienia sprawy:

Okres oczekiwania na paszport wynosi 5 tygodni od złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach wydanie paszportu może nastąpić w krótszym terminie. Należy wtedy dołączyć druk o przyśpieszenie.
(załącznik nr 6)

Powrót
Odbiór paszportu:

Paszport odbiera się osobiście.
Przy odbiorze są wymagane następujące dokumenty:
- aktualny dowód osobisty dla stwierdzenia tożsamości,
- dotychczas posiadany paszport,
- paszport rodzica, jeżeli nowy ma być wydany dla dziecka, które było poprzednio wpisane do paszportu rodzica,
- inne dokumenty – jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania zajdzie konieczność ich przedłożenia.

Powrót
Jednostka prowadząca sprawę:


Biuro Paszportowe
ul. Roosevelta 36/38 w Inowrocławiu
tel. (0 52) 35 92 120

Godziny pracy biura:
- od godz. 9.00 do 15.30 – w poniedziałki i czwartki
- od godz. 8.00 do 17.00 – we wtorki
- od godz. 7.30 do 14.00 – w środy i piątki
Przerwa każdego dnia od godz. 11.00 do 11.30

W sprawach pilnych można się kontaktować:

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
Oddział Paszportów
ul. Konarskiego 1
85 – 950 Bydgoszcz
tel. (052) 3497913 - centrala

Powrót
Załączniki:

zalacznik_nr_8.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 8 - wzór zgłoszenia terminu i okoliczności utraty paszportu
  Rozmiar: 191KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 07:43
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_7.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 7 - wzór formularza dla osób nie posiadających stałego miejsca zamieszkania
  Rozmiar: 212KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 07:45
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_6.pdf  -> pobierz
Załącznik nr 6 - wzór druku o przyspieszenie wydania paszportu
  Rozmiar: 223KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 07:47
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_4.gif  -> pobierz
załącznik nr 4 - wzór prawidłowo wypełnionego kwestionariusza paszportowego dla osób małoletnich
  Rozmiar: 183KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:28
  Typ MIME: image/gif
 
zalacznik_nr_5.gif  -> pobierz
załącznik nr 5 - wzór prawidłowo wypełnionego druku przekazu z tytułu opłaty paszportowej
  Rozmiar: 217KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:30
  Typ MIME: image/gif
 
zalacznik_nr_3.gif  -> pobierz
załącznik nr 3 - formularz dla osób zwolnionych od opłaty paszportowej
  Rozmiar: 197KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:32
  Typ MIME: image/gif
 
zalacznik_nr_2.gif  -> pobierz
załącznik nr 2 - formularz dodatkowy dla osób ubiegających się o paszport po raz pierwszy
  Rozmiar: 70KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:38
  Typ MIME: image/gif
 
zalacznik_nr_1b.gif  -> pobierz
załącznik nr 1b - wzór prawidlowo wypełnionego kwestionariusza paszportowego - I strona
  Rozmiar: 166KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:40
  Typ MIME: image/gif
 
zalacznik_nr_1a.gif  -> pobierz
załącznik nr 1a - wzór prawidłowo wypełnionego kwestionariusza paszportowego - II strona
  Rozmiar: 209KB
  Data dodania: środa, 23 lipca 2003, godz. 09:45
  Typ MIME: image/gif
 
instrukcja-zdjecia.pdf  -> pobierz
Instrukcja wykonywania zdjęć spełniających kryteria ICAO w zakresie biometrycznego wizerunku twarzy w paszportach i dokumentach podróży
  Rozmiar: 837KB
  Data dodania: wtorek, 27 czerwca 2006, godz. 07:31
  Typ MIME: application/pdf