BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176245

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 5 lutego 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 5 lutego 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za listopad 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 30.11. 2002 r. (uchwała nr 34/2003),

- ustalenia na rok 2003 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (uchwała nr 35/2003),

- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu (uchwała nr 36/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2002 r.,

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem,

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Inowrocławiu w 2002 r.

- zamiaru likwidacji Szkoły Zawodowej w Gniewkowie.

3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do naniesienia poprawek w przedstawionej informacji na temat sieci szkół i placówek prowadzonych przez powiat.
Wniesione uwagi do przedstawionej informacji dotyczą:

- dokonania zmian w informacji pod kątem naboru uczniów do szkół (ile szkoły mają pomieszczeń znajdujących się w szkole, liczbę uczniów, których szkoły mogą przyjąć),

- wyliczenie kosztów realnych utrzymania 1 ucznia we wszystkich szkołach, uwzględniając środki odprowadzane do budżetu powiatu z tytułu dzierżaw, czynszu za wynajem mieszkań itp.,

- umieszczenie zapisu, że Zarząd przy podejmowaniu projektów uchwał o zamiarze likwidacji placówek oświatowych będzie kierował się przede wszystkim naborem uczniów.

STAROSTA
Leonard Maciejwski