BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 177790

Z dnia: 25 maja 2005r
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 25 maja 2005r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za marzec 2005r. oraz za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 marca 2005r. (uchwała nr 417/2005),

- przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005 (uchwała nr 418/2005),

- przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004r. (uchwała nr 419/2005),

- podjęcia niezbędnych czynności mających na celu dokonanie rozbiórki stalowej wiaty magazynowej położonej przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu (uchwała nr 420/2005),

- upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego do gospodarowania składnikami majątku ruchomego (uchwała nr 421/2005),

- przekazania termosów dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (uchwała nr 422/2005),

- wygaśnięcia trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Warzynie na nieruchomości położonej w Markowie gmina Gniewkowo (uchwała nr 423/2005),

- odwołania Pani Marii Łożykowskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu (uchwała nr 424/2005),

- odwołania Pani Barbary Kwak ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu (uchwała nr 425/2005),


2. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.


3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownych projektów uchwał w sprawie:

- zbycia niezabudowanej nieruchomości (tj. działki nr 13/58 o pow. 2,4760 ha) przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej w Inowrocławiu, w formie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, za kwotę w wys. 478.600 zł, w przypadku nie podpisania aktu notarialnego przez wyłonionego nabywcę w pierwszym przetargu,

- zbycia zabudowanej nieruchomości (tj. nieruchomości o łącznej pow. 4,7500 ha, obejmującej działki o nr: 69/5 o pow. 0,8400 ha, 69/7 o pow. 0,0600 ha, 70/2 o pow. 3,3100 ha, 70/3 o pow. 0,5400 ha) znajdującej się w kompleksie pałacowo - parkowym zajmowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej, w formie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sławęcinku gmina Inowrocław (tj. działki nr 212/91 o pow. 6,0663 ha) z uwzględnieniem propozycji jej podziału na działki rolne.


4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i przedstawienia Wicestaroście Inowrocławskiemu, wykazu wszystkich pracowników niniejszego Wydziału, odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości będących we władaniu jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego oraz ustalenia podstawy prawnej przejęcia w/w nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, w celu sprawniejszego przejmowania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego przez Komisję Inwentaryzacyjną Mienia Skarbu Państwa podlegającego przekazaniu dla Powiatu Inowrocławskiego.


wz. STAROSTY
WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski