BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176164

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 18 stycznia 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 18 stycznia 2006 r.


1. Zarząd przyjął informację Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy o realizacji zaleceń z kontroli w w/w placówce, przeprowadzonej w dniach od 10.10.2005r. do 28.l0.2005 r. przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
2. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, przeprowadzonej w dniach od 01.l2.2005r. do 16.12.2005 r. przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
3. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (uchwała nr 580/2006),
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu (uchwała nr 581/2006),
- ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała nr 582/2006).
4. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały w przedmiocie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu,
- wskazania jednostek, które mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie.


Starosta
Leonard Maciejewski