BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176213

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 1 lutego 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 1 lutego 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku (uchwała nr 585/2006),
- zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (uchwała nr 586/2006),
- zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego V Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (uchwała nr 587/2006),
- zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (uchwała nr 588/2006),
- wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego (uchwała nr 589/2006),
- sprzedaży stali w drodze licytacji publicznej pozostałej po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (uchwała nr 590/2006),
- sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok (uchwała nr 591/2006),
- wyrażenia zgody na usunięcie krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 592/2006),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Alicji Mokrzyckiej nauczycielki kontraktowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (uchwała nr 593/2005),
- wygaśnięcia trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie na nieruchomościach położonych w Kawęczynie Gmina Gniewkowo (uchwała nr 594/2006).
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji gospodarstw pomocniczych działających przy domach pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego, - przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2005 r.,
- ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu" nr Z/2.04/11I/3.2/355/05, w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa).
3. Zarząd odroczył termin rozpatrzenia projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej - Miechowickiej oraz określenia cen wywoławczych i wadiów w przetargu, do czasu podjęcia niezbędnych czynności zmierzających do wszczęcia procedury dotyczącej likwidacji nieczynnego rurociągu, przebiegającego przez przedmiotowe nieruchomości, tj. działkę nr 13/42 o pow. 0,2067 ha oraz działkę nr 13/60 o pow. 0,5598 ha, w celu podniesienia wartości w/w nieruchomości.

Starosta
Leonard Maciejewski