BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176210

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 3 listopada 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 03 listopada 2004r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2004r. oraz za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 sierpnia 2004r. (uchwała nr 322/2004),

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu części nieruchomości położonej w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97 (uchwała nr 323/2004),

- wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na prowadzenie stacji dializ oraz pracowni hemodynamiki i koronarografii przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (uchwała nr 324/2004),

- zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kruszwica (uchwała nr 325/2004),

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004r. (uchwała nr 326/2004),

- upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (uchwała nr 327/2004).

2. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie od 11 września 2004r. do 29 października 2004r.

3. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego,

- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działalności kulturotwórczej i sportowo - rekreacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych.

4. Zarząd podjął stanowisko, aby przetargi na dostawę oleju opałowego, materiałów biurowych itp. zbiorczo dla wszystkich szkół i placówek oświatowych przeprowadzał Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu, natomiast dla wszystkich domów pomocy społecznej i domów dziecka przeprowadzało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

5. Zarząd zaakceptował przygotowane przez Wydział Komunikacji i Dróg stanowisko, aby nie dokonywać zmiany kategoryzacji drogi gminnej Chlewiska - Straszewo na drogę powiatową.

STAROSTA
Leonard Maciejewski