BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 176339

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 12 stycznia 2005 r.
Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 12 stycznia 2005 r.


1. Zarząd przyjął informację Zarządu Powiatu w Inowrocławiu oraz Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o realizacji uchwał Zarządu Powiatu związanych z wydzierżawieniem majątku PS ZOZ w Inowrocławiu.
2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (uchwała nr 354/2005),
- powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych powiatu (uchwała nr 355/2005),
- przyjęcia spisu inwentaryzacji mienia powiatu (uchwała nr 356/2005),
- koncepcji zagospodarowania Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345A na potrzeby wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (uchwała nr 357/2005),
- ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 (uchwała nr 358/2005).
3. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
- uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- przyjęcia Raportu o stanie zaawansowania prac w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego,
- zamiaru likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.
- zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.
4. Zarząd upoważnił Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie do zlecenia wykonania pełnej ekspertyzy dotyczącej nośności wiaduktu drogowego nad linią kolejową Inowrocław - Żnin w ciągu drogi powiatowej Rybitwy - Janikowo.
5. Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z adaptacją budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul Poznańskiej 345A na potrzeby wydziałów i jednostek Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz termomodernizacją, polegającą na wymianie wewnętrznej instalacji grzewczej oraz wymianie okien wraz z ociepleniem tegoż budynku.
6. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego.
7. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego. Jednocześnie w związku z podejrzeniem naruszenia dyscypliny finansowej przez ówczesnego Dyrektora tejże placówki postanowił skierować sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Starosta
Leonard Maciejewski