BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 282068

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 79/2000
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 79/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 marca 2000 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 3, w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udziela Pani Krystynie Wielewskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu, pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych w zakresie bieżącej działalności, wynikającej z zadań statutowych szkoły, składania oświadczeń woli i podpisywania umów w tym zakresie oraz umów najmu i dzierżawy części nieruchomości i lokali na okres nie przekraczający 2 lat, a także do udzielania pełnomocnictw procesowych w sprawach dotyczących szkoły. Czynności przekraczające zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagają stosownej uchwały Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji dyrektora szkoły.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Efektywne zarządzanie placówką oświatową wymaga częstego podejmowania decyzji, dotyczących gospodarowania mieniem powiatu, np. podpisywania umów najmu i dzierżawy. Wypracowane w ten sposób środki umożliwiają dyrektorowi regulowanie na bieżąco różnych zobowiązań oraz finansowanie zajęć pozalekcyjnych. W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski