BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 281918

Data: 12 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: 284/2001
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 284/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 grudnia 2001 r.


w sprawie korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91 poz. 578 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Skorygować harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie określonym w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, "Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego". W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (zmniejszenie dotacji), wprowadzenia ponadplanowych i nieplanowanych dochodów z odsetek od rachunków bankowych i z najmu i dzierżaw oraz w wyniku zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano korekty opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.


Starosta
Leonard Maciejewski