BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 121693

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Telefon (0 52) 355 02 00 wew. 446
Władze jednostki: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Mariusz Linettej
Zakres obowiązków:
Do podstawowych zadań i obowiązków organu nadzoru budowlanego należy:
1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
• zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska
• warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych
• zgodności rozwiązań architektoniczno budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
• właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
• wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
2. Wydawanie decyzji administracyjnych administracyjnych sprawach określonych ustawą.
3. Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych rozpoczynanych oddawanych do użytku obiektów budowlanych.

Podstawy prawne działania
Nowelizacja przepisów Prawa budowlanego spowodowała podział organów administracji publicznej działającej w sferze budownictwa na organy administracji architektoniczno- budowlanej i organy nadzoru budowlanego.

- Pierwsze z nich to organy administracji-budowlanej, czyli te, które wydają : pozwolenia na budowę , pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania , przyjmują zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych , budowy czyli prowadzą czynności ściele administracyjne.
Organem I instancji jest tu Starosta a organem odwoławczym
Wojewoda.

- Drugie z nich to organy nadzoru budowlanego wykonujące
czynności związane z kontrolowaniem przestrzegania
przepisów Prawa budowlanego prowadzące wszystkie zadania
z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych,
budów , materiałów budowlanych, kontroli organów administracji
architektoniczno-budowlanej .Przyjmowania obiektów do użytkowania .
Służby te pojawiają się tam gdzie inwestor lub inny uczestnik
procesu budowlanego nie wypełnia swoich ustawowych
obowiązków zapisanych w Prawie budowlanym .
Organem I instancji jest tu Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego a organem odwoławczym Wojewoda działający
przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje o których mowa w :
- art.36 a ust.4
Udzielanie odpowiedzi w sprawie planowanych rozwiązań co do charakteru odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego , uznanie planowanego odstępstwa za istotne lub nieistotne
- art. 40 ust.2
Możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu
- art.41 ust.4
Przyjęcie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych , na które jest wymagane pozwolenie na budowę
- art. 44 ust.1
Przyjęcie zawiadomienia o zmianie kierownika budowy lub robót , inspektora nadzoru inwestorskiego , projektanta sprawującego nadzór autorski
- art. 48 ,49,49a,49b,50,50a,51
( Samowole budowlane , możliwość po spełnieniu określonych
warunków ich legalizacji)
Nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego , lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę .
(Procedury związane z możliwością legalizacji samowoli budowlanej .)
art. 49 wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienia robót budowlanych .
art..49a Warunki zwrotu opłaty legalizacyjnej
art.49b Nakazanie rozbiórki , obiektu budowlanego , lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia na budowę bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.
art.50 Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art.48 ust.1 , 49 ust.1
art.50a Nakazanie rozbiórka w przypadku wykonywania robót budowlanych pomimo ich wstrzymania .
atr.51.Legalizacja , zaniechanie dalszych robót ,nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności
- art .54
Przyjęcie zawiadomienia o zamierzonym terminie przystąpienia do użytkowania
- art. 55 , 57 ust.4
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ,
( uzupełnianie dokumentów odbiorowych )
- art.59 , 59a , 59b, 59c ust.1, 59d ust.1,art.59g ust.1
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, wymierzanie kary w sytuacji
istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia warunków pozwolenia na budowę .
- art. 62 ust.3 , art.. 65 , 66
( utrzymanie obiektów budowlanych )
Nakazanie przeprowadzenia kontroli , przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego w każdym terminie , żądanie udostępniania stosownych dokumentów , zakazywanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
art. 67 ust.1
( utrzymanie obiektów budowlanych )
Wydawanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego nie nadającego się do remontu ,odbudowy lub wykończenia
- art. 68 , 69 , 70 ust.2
( utrzymanie obiektów budowlanych )
Wydawanie decyzji na opróżnienie budynku lub jego części przeznaczonego na pobyt ludzi , bezpośrednio grożącego zawaleniem , podjęcie działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa
- art. 71 ust.3
( Zmiana sposobu użytkowania )
Wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
- art.74 , 75 ust.1 pkt 3 lit a , 76 , 78
( Katastrofa budowlana )
Postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrofy budowlanej, wydawanie postanowień, decyzji
- art. 97 ust.1
Wszczynanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w Budownictwie
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106,poz1126,z późn.zm.)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr109,poz.1157 i Nr120,poz.1268, z 2001r.Nr5,poz.42, Nr 100, poz.1085, Nr110,poz.1190, Nr115, poz.1229,Nr129,poz.1439 i Nr154,poz.1800 oraz z 2002 r.Nr 74, poz.676, z 2003 r.Nr 80, poz.718.

Załączniki:

zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_budowla.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:21
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_budowla.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_budynki.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 47KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:21
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_budynki.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_drogi.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_drogi.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_mosty.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 49KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_mosty.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/pdf