BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 129545

Dom Pomocy Społecznej Warzyn
Warzyn 1
88-140 Gniewkowo
Telefon (0 52) 351 24 76, 351 94 98
Fax (0 52) 351 94 98
Władze jednostki: Dyrektorem jest Stanisław Sobecki
Zakres obowiązków:


RYS HISTORYCZNY

Warzyn – osada o charakterze wiejskim należąca do sołectwa do Kijewo. Naturalne warunki przyrodnicze jak stawy, a pierwotnie bagna oraz niewielkie wzniesienie pośród nich stanowiły dogodne warunki osadnicze. Pierwotnie osada zwała się Warzynowo.

W połowie XIX wieku wybudowano tu niewielki klasycystyczny dworek. W późniejszym okresie został on przebudowany i zatracił swój styl. Po II wojnie światowej dworek wraz z ziemia został własnością państwa. Od 1958 roku istnieje tutaj Dom Pomocy Społecznej. Początkowo mieszkały tu dzieci. 29 listopada 1987 roku groźny pożar zniszczył starą, zabytkową część Domu. Od 1 lipca 1988 roku przebywają tutaj dorośli. Odbudowę spalonej części Domu oraz budowę
dodatkowego pawilonu rozpoczęto w 1992 roku i oddano do użytku 10.10.1995 roku. Teren, który zajmowany jest przez Dom znajduje się pod opieką Wojewódzkiego. Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy.

Zespół krajobrazowo – pałacowo – parkowy otoczony jest trzema malowniczo usytuowanymi stawami, które wraz z lasami wokół Warzyna tworzą piękne tło dla naszego Domu.

Celem Domu Pomocy Społecznej w Warzynie jest wszechstronna opieka nad osobami przewlekle psychicznie chorymi. Mieszka tu 87 mężczyzn.

Opiekę oraz rehabiltację społeczną nad mieszkańcami Domu prowadzi zespół terapeutyczo - opiekuńczy w składzie: rehabilitant, psycholog, pracownicy socjalni, instruktor kulturalno rekreacyjny, kapelan, dietetyk, opiekunowie.

W Domu do dyspozycji mieszkańców m.in. są:
- pokoje sypialne,
- kaplica,
- pokoje dziennego pobytu,
- jadalnia,
- pracownia plastyczna,
- kuchenka terapeutyczna,
- pracownia rękodzieł,
- sala ćwiczeń.


PROGRAM PRACY DOMU

1.Misją Domu Pomocy Społecznej w Warzynie jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom niesprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku, aby Dom Pomocy
Społecznej stał się domem dla ich mieszkańców, gdzie wszyscy rozmawiają ze sobą, wymieniają informacje, dzielą się doświadczeniami, dają sobie wsparcie wspólnie ustalają co jest ważne na ten moment w ich życiu i w życiu Domu. Czyli Dom Pomocy Społecznej łączy potrzeby mieszkańców, oczekiwania personelu i ambicje przełożonych.

W tym celu należy dążyć do:
- poprawy jakości świadczonych usług,
- większego zadowolenia mieszkańców,
- integracji personelu i mieszkańców,
- integracji społeczności Domu i społeczności lokalnej.


Warunki bytowe , rodzaj i zakres usług świadczonych przez Dom muszą być dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących. W tym celu zespół pracowników w składzie:
- dyrektor Domu,
- kierownik działu terapeutyczno – opiekuńczego,
- psycholog,
- rehabilitant,
- pracownik socjalny,
- instruktorzy terapii zajęciowej,
- instruktorzy harcerstwa,
- lekarz psychiatra,
- lekarz internista,
- kapelan,
- opiekunowie,
- pokojowe,
- dietetyk,
- instruktor warsztatu stolarskiego,
- pracownik gospodarstwa – terapia pracą.
Pracownicy powyżsi realizują zadania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom potrzeb związanych z godnym życiem w Domu.


Pracownicy ci inicjują zajęcia terapeutyczne i aktywizujące ustalane w czasie spotkań społeczności mieszkańców, pomocny przy realizacji tych zadań jest opracowany regulamin aktywności oraz plebiscyt na mieszkańca roku ustalony wspólnie z mieszkańcami Domu. Stąd zrodziła się oferta zajęciowa dla mieszkańców m.in.

a) pracownia rękodzielnicza i malarska:
- profesjonalne malowanie obrazów olejnych,
- wyklejanie, wycinanie,
- grafika,
- zdobnictwo

b) terapia pracą
- praca w Gospodarstwie Pomocniczym działającym przy Domu Pomocy Społecznej,
- praca w ogrodzie, sadzie, szklarni,
- prace porządkowe na terenie gospodarstwa i parku,
- prace pomocnicze i porządkowanie na terenie Domu,
- utrzymanie porządku w pokojach mieszkalnych, podlewanie kwiatów (przy współpracy personelu Domu i pracowników gospodarstwa)

c) spacery:
- indywidualne – na terenie przyległego parku krajobrazowego,
- grupowe zwiedzanie przyległego terenu,
- wyjścia do pobliskiego kompleksu leśnego

d) zajęcia muzyczne:
- zespół wokalny „Świeżo Malowani”,
- zespół instrumentalny,
- zajęcia indywidualne,
- koncerty życzeń,
- gry, zabawy, pląsy, zajęcia muzyczne organizowane są w zależności od tematycznego zapotrzebowania.


STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie usytuowany jest w Parku Karajobrazowym. Mieszkańcy mają do dyspozycji dwa domy: Dom „Między Stawami” oraz Dom „Biocianie Gniazdo”.

W domach tym znajduje się:
- jadalnia; posiłki wydawane są w dwugodzinnym przedziale czasowym,
- gabinet zabiegowo-pielęgniarski,
- czytelnia-pokój ciszy,
- pokoje dziennego pobytu,
- pokoje telewizyjny i kawiarnia,
- pomieszczenia do terapii zajęciowej,
- rehabilitacji,
- kuchenka terapeutyczna,
- kaplica,
- podręczne pomieszczenia do prania i suszenia,
- palarnia,
- pokój gościnny.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia:
a) organizacja terapii zajęciowej:
- pracownia rękodzieła,
- pracownia malarska,
- pracownia poetycko – literacka,
b) dostęp do biblioteki i prasy codziennej,
c) organizacja uroczystości i świąt,
d) możliwość kontaktu z kapłanem zgodnie z wyznaniem,
e) regularny kontakt z Dyrektorem Domu.


GOSPODARSTWO POMOCNICZE


Gospodarstwo pomocnicze o powierzchni 40 ha gruntów 3 – 6 klasy.:
- produkcja roślinna (sprzedaż ziemniaków jadalnych w cenie konkurencyjnej),
- produkcja zwierzęca,
- ogrodnictwo, sadownictwo (sprzedaż owoców i warzyw),
planowana hipoterapia, plantacja choinek, wyrób ze słomy wianków dekoracyjnych okolicznościowych.


ZASADY PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ


Ubiegając się o przyjęcie do domu pomocy społecznej należy skompletować następujące dokumenty:
- Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub jej ustawowego przedstawiciela.
- Wywiad środowiskowy ( rodzinny ) przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy
społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
- Opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się.
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz o zasadności skierowania do domu pomocy społecznej.
- Decyzja organu emerytalno - rentowego o wysokości renty lub emerytury (w przypadku pobierania tych świadczeń ) oraz decyzja o przyznaniu renty socjalnej lub zasiłku stałego wyrównawczego.
- Zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, jej ustawowego przedstawiciela lub opiekuna prawnego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
- Zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz jej potrącanie przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j. zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu
pomocy społecznej są w kolejności:
* mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
* małżonek, zstępni przed wstępnymi,
* gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gminy określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w 2004 roku wynosi 1570 zł. (jeden z najniższych w województwie kujawsko – pomorskim).


Skompletowane dokumenty Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzję kierującą do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej wysyła do osoby zainteresowanej powiadomienie o terminie zgłoszenia i szczegółowych warunkach przyjęcia do domu pomocy społecznej.


POŁOŻENIE WARZYNA

Wieś Warzyn położona jest przy trasie łączącej Inowrocław i Toruń. Warzyn należy do gminy Gniewkowo przynależącej do województwa kujawsko – pomorskiego.

Jak do nas dojechać ?

Do Warzyna dojechać można kierując się od Torunia w kierunku Inowrocławia i odwrotnie. Na trasie tej liczącej około 35 km prawie w połowie odległości usytuowane są dwie miejscowości Suchatówka i Gniewkowo. Odległość z Suchatówki do Warzyna wynosi 3 km, natomiast odległość z Gniewkowa przez Lipie, Kijewo wynosi około 10 km.


Adres
Dom Pomocy Społecznej
Warzyn 1
88-140 Gniewkowo
tel. (0 52) 351 24 76, 351 94 98
fax. (0 52) 351 94 98
NIP 556-18-04-997

Załączniki:

bocianie_gniazdo.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 106KB
  Data dodania: piątek, 19 marca 2004, godz. 09:14
  Typ MIME: image/pjpeg
 
miedzy_stawami.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 234KB
  Data dodania: piątek, 19 marca 2004, godz. 09:14
  Typ MIME: image/pjpeg
 
jadalnia.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 77KB
  Data dodania: piątek, 19 marca 2004, godz. 09:14
  Typ MIME: image/pjpeg
 
kaplica.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 80KB
  Data dodania: piątek, 19 marca 2004, godz. 09:15
  Typ MIME: image/pjpeg
 
wnetrze.gif  -> pobierz
  Rozmiar: 437KB
  Data dodania: piątek, 19 marca 2004, godz. 09:15
  Typ MIME: image/gif
 
pokoj_telewizyjny.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 159KB
  Data dodania: piątek, 19 marca 2004, godz. 09:16
  Typ MIME: image/pjpeg
 
rehabilitacja.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 95KB
  Data dodania: piątek, 19 marca 2004, godz. 09:17
  Typ MIME: image/pjpeg
 
terapia_zajeciowa.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 97KB
  Data dodania: piątek, 19 marca 2004, godz. 09:17
  Typ MIME: image/pjpeg
 
piknik.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 207KB
  Data dodania: piątek, 19 marca 2004, godz. 09:18
  Typ MIME: image/pjpeg