BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Jednostki organizacyjne
Ilość odsłon: 129571

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Telefon (0 52) 35 92 228, 35 92 229
Władze jednostki: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Mariusz Linettej
Zakres obowiązków:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
(0 52) 35 92 228 / G.Cicha ,M.Palicki / , (052) 35 92 229 / M.Witczak , R.Łężyk /
(052) 35 92 109 / M.Linettej /
Władze jednostki: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Mariusz Linettej

Utworzenie inspektoratu

W 1999 r nowelizacja przepisów Prawa budowlanego spowodowała podział organów administracji publicznej działającej w sferze budownictwa na organy administracji architektoniczno- budowlanej i organy nadzoru budowlanego.

- Pierwsze z nich to organy administracji-budowlanej, czyli te, które wydają : pozwolenia na budowę , pozwolenia na roboty budowlane zmieniające sposob użytkowania , przyjmują zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych , zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania , prowadzą czynności ściśle administracyjne.
Organem I instancji jest tu Starosta a organem odwoławczym Wojewoda.

- Drugie z nich to organy nadzoru budowlanego wykonujące czynności związane z kontrolowaniem przestrzegania przepisów Prawa budowlanego prowadzące wszystkie zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych, budów , materiałów budowlanych, kontroli organów administracji
architektoniczno-budowlanej .Przyjmowania obiektów do użytkowania .
Służby te pojawiają się tam gdzie inwestor lub inny uczestnik procesu budowlanego nie wypełnia swoich ustawowych obowiązków zapisanych w Prawie budowlanym .
Organem I instancji jest tu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego a organem odwoławczym Wojewoda działający przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
2.kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej ,
3.badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych ,
4.współdziałanie z organami kontroli państwowej.


Podstawy prawne działania
Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje o których mowa w art.83.ust.1 :
- art.36 a ust.4
Udzielanie odpowiedzi w sprawie planowanych rozwiązań co do charakteru odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego , uznanie planowanego odstępstwa za istotne lub nieistotne
Pozostawienie tego artykułu po nowelizacji z dnia 16 kwietnia jest błędem , przepis ten nie powinien mieć zastosowania , przy istniemniu ust.5 tego art.( przygotowane zmiany Prawa budowlanego usuwają ten zapis ).ps.autora
- art. 40 ust.2
Możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu
- art.41 ust.4
Przyjęcie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych , na które jest wymagane pozwolenie na budowę
- art. 44 ust.1
Przyjęcie zawiadomienia o zmianie kierownika budowy lub robót , inspektora nadzoru inwestorskiego , projektanta sprawującego nadzór autorski
- art. 48 ,49,49a,49b,50,50a,51
( Samowole budowlane , możliwość po spełnieniu określonych
warunków ich legalizacji)
Nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego , lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę .
(Procedury związane z możliwością legalizacji samowoli budowlanej .)
art. 49 wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienia robót budowlanych .
art..49a Warunki zwrotu opłaty legalizacyjnej
art.49b Nakazanie rozbiórki , obiektu budowlanego , lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia na budowę bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.
art.50 Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art.48 ust.1 , 49 ust.1
art.50a Nakazanie rozbiórka w przypadku wykonywania robót budowlanych pomimo ich wstrzymania .
atr.51.Legalizacja , zaniechanie dalszych robót ,nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności
- art .54
Przyjęcie zawiadomienia o zamierzonym terminie przystąpienia do użytkowania
- art. 55 , 57 ust.4,7 i 8
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ,
( uzupełnianie dokumentów odbiorowych )
- art.59 , 59a , 59b, 59c ust.1, 59d ust.1,art.59g ust.1
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, wymierzanie kary w sytuacji
istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia warunków pozwolenia na budowę .
- art. 62 ust.3 , art.. 65 , 66
( utrzymanie obiektów budowlanych )
Nakazanie przeprowadzenia kontroli , przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego w każdym terminie , żądanie udostępniania stosownych dokumentów , zakazywanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
art. 67 ust.1 i 3
( utrzymanie obiektów budowlanych )
Wydawanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego nie nadającego się do remontu ,odbudowy lub wykończenia
- art. 68 , 69 , 70 ust.2
( utrzymanie obiektów budowlanych )
Wydawanie decyzji na opróżnienie budynku lub jego części przeznaczonego na pobyt ludzi , bezpośrednio grożącego zawaleniem , podjęcie działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa
- art. 71a
( Samowolna zmiana sposobu użytkowania )
- art.74 , 75 ust.1 pkt 3 lit a , 76 , 78
( Katastrofa budowlana )
Postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrofy budowlanej, wydawanie postanowień, decyzji
- art. 97 ust.1
Wszczynanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w Budownictwie


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (t.j.Dz.U.z 2003r. Nr 207 ,poz2016 ,z.późn.zm.)

Załączniki:

zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_budowla.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:21
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_budowla.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_budynki.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 47KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:21
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_budynki.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_drogi.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_drogi.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot-_mosty.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 49KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/msword
 
zawiadomienie_o_rozpoczeciu_robot_-_mosty.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 12KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:22
  Typ MIME: application/pdf