BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 658362

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/481/06
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/480/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/479/06
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla studentów "Szansa dla Żaka III" wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/478/06
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/477/06
Dotyczy: powołania składu osobowego Rady Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/476/06
Dotyczy: wskazania kandydatów do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, bedących przedstawicielami Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/475/06
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/474/06
Dotyczy: przekształcenia Domu Dziecka w Jaksicach w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/473/06
Dotyczy: przekształcenia Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/472/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/471/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/470/06
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/469/06
Dotyczy: przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2011"
    Więcej...

Data: 25 października 2006 r.
Nr uchwały: LI/468/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004 - 2006"
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/467/06
Dotyczy: rozpatrzenia interpretacji dotyczącej Spalarni Odpadów Medycznych w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/466/06
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/465/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/464/06
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprwnych, na które w roku 2006 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/463/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2006 r.
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/462/06
Dotyczy: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2006 r.
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/461/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2006/2007
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/460/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, zameldowanych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, w roku akademickim 2006/2007
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/459/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na ustanowienie współwłasności na nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego położonej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 20.
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/458/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok.
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/457/06
Dotyczy: zaopiniowania informacji "Przedsiębiorczość społeczna - szansą rozwoju społeczno-gospodarczego"
    Więcej...

Data: 27 września 2006 r.
Nr uchwały: L/456/06
Dotyczy: zaopiniowania "Informacji o działaniach promocyjnych Powiatu Inowrocławskiego"
    Więcej...

Data: 9 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: XLIX/455/06
Dotyczy: zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy kredytu preferencyjnego z dopłatą do odsetek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
    Więcej...

Data: 9 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: XLIX/454/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 9 sierpnia 2006 r.
Nr uchwały: XLIX/453/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: XLVIII/452/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: XLVIII/451/06
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu nr Z/2.04/III/3.1/477/05 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy - Janikowo z obiektami mostowymi - I etap", w ramach Priorytetu 3 - rozwój lokalny
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: XLVIII/450/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: XLVIII/449/06
Dotyczy: ustalenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zameldowanych na terenie Powiatu Inowrocławskiego w roku akademickim 2006/2007
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: XLVIII/448/06
Dotyczy: ustalenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2006/2007
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: XLVIII/447/06
Dotyczy: zaopiniowania informacji o zaawansowaniu prac związanych z dojściem do standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: XLVIII/446/06
Dotyczy: zaopiniowania informacji Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu o zaawansowaniu prac remontowo adaptacyjnych w Pałacu Mieszczańskim
    Więcej...

Data: 26 lipca 2006 r.
Nr uchwały: XLVIII/445/06
Dotyczy: przyjęcia informacji Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o funkcjonowaniu Centrum Radiologii w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/444/06
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2006 r.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/443/06
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2006 r.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/442/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/441/06
Dotyczy: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/440/06
Dotyczy: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/439/06
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/438/2006
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Janikowo
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/437/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej na rzecz Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/436/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/435/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/434/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/433/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/432/06
Dotyczy: nadania Statusu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/431/06
Dotyczy: nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/430/06
Dotyczy: nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/429/06
Dotyczy: nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/428/06
Dotyczy: nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/427/06
Dotyczy: nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/426/06
Dotyczy: nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/425/06
Dotyczy: nadania Statutu dla Domu Dziecka w Jaksicach
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/424/06
Dotyczy: nadania Statutu dla Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/423/06
Dotyczy: nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/422/06
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/421/06
Dotyczy: utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiua
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/420/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowroclawskiego.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/419/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/418/06
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu podziału zysku Publicznego Specjalistycznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2005.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2006 r.
Nr uchwały: XLVII/417/06
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2005.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/416/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/415/06
Dotyczy: ustanowienia prawnych zabezpieczeń prawidlowej realizacji zadania pn. "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia Tarnówko" dofinansowanego kwotą 40 000 zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/414/06
Dotyczy: ustanowienia prawnych zabezpieczeń prawidłowej realizacji zadania pn. "Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do potrzeb osób niepelnosprawnych" dofinansowanego kwotą 120 000 zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/413/06
Dotyczy: ustanowienia prawnych zabezpieczeń prawidłowej realizacji zadania pn. "Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku do potrzeb osób niepełnosprawnych" dofinansowanego kwotą 210 000 zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/412/06
Dotyczy: utworzenia zasadniczej szkoły zawodowej i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/411/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Regulaminu udzielenia stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/410/06
Dotyczy: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu Inowrocławskiego na rok 2007.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/409/06
Dotyczy: zmiany składu Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/408/06
Dotyczy: przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/407/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/406/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania za rok 2005 z realizacji "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Inowrocławskiego".
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/405/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania za rok 2005 r. z realizacji
    Więcej...

Data: 24 maja 2006 r.
Nr uchwały: XLVI/404/06
Dotyczy: przyjęcia "Informacji o współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2005 r. oraz w I kwartale 2006 r.
    Więcej...

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: XLV/403/06
Dotyczy: absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2005 r.
    Więcej...

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: XLV/402/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 5.
    Więcej...

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: XLV/401/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Miechowickiej
    Więcej...

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: XLV/400/2006
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącego oceny bazy szkół i placówek oświatowych pod kątem przeprowadzonych remontów i potrzeb w tym zakresie oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne
    Więcej...

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: XLV/399/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności centrum w roku 2005.
    Więcej...

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: XLV/398/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok.
    Więcej...

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: XLV/397/06
Dotyczy: przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/396/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/395/06
Dotyczy: przyjęcia zbiorczego sprawozdania o iliści i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/394/06
Dotyczy: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/393/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/392/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/391/06
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2006 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/390/06
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2005 rok
    Więcej...

Data: marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/389/06
Dotyczy: przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/388/06
Dotyczy: przyjęcia informacji o realizacji do 2005 r. Programu Ochrony Środowiska w tym Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/387/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003-2006" z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2005
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/386/06
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2005 r.
    Więcej...

Data: 29 marca 2006 r.
Nr uchwały: XLIV/385/06
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/384/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/383/06
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu" nr Z/2.04/III/3.2/355/05, w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa).
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/382/06
Dotyczy: wskazania jednostek, które mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie.
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/381/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/380/06
Dotyczy: wsparcia samorządów powiatowych w zakresie zarządzania drogami.
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/379/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji gospodarstw pomocniczych działających przy domach pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/378/06
Dotyczy: nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/377/06
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2005 r.
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/376/06
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2005 rok.
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/375/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2006 rok
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/374/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z realizacji do 2005 roku "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004-2006".
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/373/06
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005
    Więcej...

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/372/06
Dotyczy: stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.
    Więcej...

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/371/06
Dotyczy: sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.
    Więcej...

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/370/06
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2006 r.
    Więcej...

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/369/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.
    Więcej...

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/368/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu RTG do prześwietleń z torem wizyjnym i ścianką, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/367/06
Dotyczy: wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 25 stycznia 2006r.
Nr uchwały: XLII/366/2006
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/365/06
Dotyczy: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/364/05
Dotyczy: budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/363/05
Dotyczy: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/362/05
Dotyczy: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2006 - 2008.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/361/05
Dotyczy: przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/360/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/359/05
Dotyczy: zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Gniewkowo.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/358/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/357/05
Dotyczy: regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/356/05
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
    Więcej...

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/355/05
Dotyczy: przekazania "Centrum Radiologii w Inowrocławiu" w nieodpłatne użytkowanie Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: XL/354/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: XL/353/05
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005r.
Nr uchwały: XL/352/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: XL/351/05
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: XL/350/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005r.
Nr uchwały: XL/349/05
Dotyczy: zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 30 listopada 2005 r.
Nr uchwały: XL/348/05
Dotyczy: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lucjana Kwiatkowskiego
    Więcej...

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/347/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/346/05
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
    Więcej...

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/345/05
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla studentów "Szansa dla Żaka 11"- Z/2.04/II/2.2/l/05 , wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
    Więcej...

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/344/05
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
    Więcej...

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/343/05
Dotyczy: informacji dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2005/2006.
    Więcej...

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/342/05
Dotyczy: informacji o sytuacji organizacyjnej domów pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/341/05
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/340/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/339/05
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005 r.
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/338/05
Dotyczy: delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/337/05
Dotyczy: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 r.
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/336/05
Dotyczy: założenia Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r
Nr uchwały: XXXVIII/335/05
Dotyczy: przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/334/05
Dotyczy: przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/333/05
Dotyczy: przyjęcia informacji o sytuacji organizacyjnej placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/332/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/331/05
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005 r.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/330/05
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005 r.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/329/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/328/05
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie" dofinansowanego kwotą 200.000,- zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/327/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/326/05
Dotyczy: przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, w Szkołę Policealną w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/325/05
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Więcej...

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/324/05
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/323/05
Dotyczy: zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A kredytu preferencyjnego z dopłatą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/322/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/321/05
Dotyczy: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/320/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/319/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Kawęczynie i Kijewie Gmina Gniewkowo
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/318/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Markowie Gmina Gniewkowo
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/317/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Ostrowie i Tarnówku Gmina Kruszwica
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/316/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/315/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/314/2005
Dotyczy: zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/313/05
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/312/05
Dotyczy: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/311/05
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/310/05
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/309/05
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/308/05
Dotyczy: oceny stanu realizacji "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014" po roku jej funkcjonowania.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/307/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007 i wprowadzenia jednolitego tekstu tego dokumentu
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/306/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014".
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/305/05
Dotyczy: utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/304/05
Dotyczy: utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, zameldowanych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, w roku akademickim 2005/2006.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/303/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/302/05
Dotyczy: regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 r.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/301/05
Dotyczy: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/300/05
Dotyczy: utworzenia publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/299/05
Dotyczy: utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/298/05
Dotyczy: utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/297/05
Dotyczy: utworzenia publicznej szkoły policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005r.
Nr uchwały: XXXVI/296/05
Dotyczy: nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imienia Jana Pawła II
    Więcej...

Data: 29 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVI/295/05
Dotyczy: nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu imienia Jana Pawła II
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/294/05
Dotyczy: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/293/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/292/05
Dotyczy: likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/291/05
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/290/05
Dotyczy: likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/289/05
Dotyczy: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/288/05
Dotyczy: przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/287/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Ostrowie Gmina Kruszwica.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/286/05
Dotyczy: realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 Dźwierzchno- Złotniki Kujawskie".
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/285/05
Dotyczy: przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/284/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/283/05
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu stypendialnego dla studentów Kujawsko - pomorski system stypendialny "Szansa dla żaka", wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/282/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
    Więcej...

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/281/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2004r., z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/280/05
Dotyczy: rozpatrzenia skargi Pana Jana Ciupy na działania Starosty Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005r.
Nr uchwały: XXXIV/279/05
Dotyczy: ponownego rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005r.
Nr uchwały: XXXIV/278/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/277/05
Dotyczy: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2004 r.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/276/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/275/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/274/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/273/05
Dotyczy: wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/272/05
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/271/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2004 r.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/270/05
Dotyczy: przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok.
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/269/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania za rok 2004 z realizacji
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/268/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003 -2006" z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2004.
    Więcej...

Stanowisko Rady Powiatu w Inowrocławiu
Data: 27 kwietnia 2005 r.
Dotyczy: dołączenia powiatu inowrocławskiego do Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/267/05
Dotyczy: zmiany uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/266/05
Dotyczy: zmiany uchwaływ sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji .
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/265/05
Dotyczy: rozpatrzenia skargi Pana Macieja Grola na działania Starosty Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/264/05
Dotyczy: zmiany uchwaływ sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/263/05
Dotyczy: wskazania jednostek, ktore mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/262/05
Dotyczy: zmiany uchwaływ sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/261/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/260/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dotyczącego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/259/05
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2004 roku.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/258/05
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 rok.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/257/05
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/256/05
Dotyczy: powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r
Nr uchwały: XXXIII/255/2005
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób nie pełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/254/2005
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego za rok 2004.
    Więcej...

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/253/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2004.
    Więcej...

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/252/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/251/05
Dotyczy: zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
    Więcej...

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/250/05
Dotyczy: zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/249/05
Dotyczy: zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/248/05
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2004 r.
    Więcej...

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/247/05
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2004 rok.
    Więcej...

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/246/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2005 rok.
    Więcej...

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/245/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/244/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXI/243/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
    Więcej...

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXI/242/2005
Dotyczy: zamiaru likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXI/241/2005
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
    Więcej...

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXI/240/2005
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Traci ważność: Traci moc uchwała nr XIII/91/2003 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXI/239/05
Dotyczy: przyjęcia Raportu o stanie zaawansowania prac w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 2 lutego 2005 roku
Nr uchwały: XXXI/238/2005
Dotyczy: przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/237/2004
Dotyczy: budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/236/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowroclawskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004r.
Nr uchwały: XXX/235/2004
Dotyczy: zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/234/2004
Dotyczy: zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/233/2004
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów"
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/232/2004
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej"
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/231/2004
Dotyczy: zmian uchwały w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/230/2004
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2004r.
Nr uchwały: XXX/229/2004
Dotyczy: zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 15 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXIX/228/2004
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 r.
    Więcej...

Data: 15 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXIX/227/2004
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 r.
    Więcej...

Data: 15 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXIX/226/2004
Dotyczy: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.
    Więcej...

Data: 15 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXIX/225/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/224/2004
Dotyczy: zmiany uchwały nr X/59/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.
    Więcej...

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/223/2004
Dotyczy: zmiany uchwały nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
    Więcej...

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/222/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII /221/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wraz z drogą dojazdową położonej we wsi Markowo gmina Gniewkowo
    Więcej...

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/220/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałami w pomieszczeniu przynależnym, gruncie oraz drodze dojazdowej położonych w Orłowie gmina Inowrocław
    Więcej...

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/219/2004
Dotyczy: zmiany uchwały nr XXVI/200/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    Więcej...

Data: 24 listopada 2004r.
Nr uchwały: XXVIII/218/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/217/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działalności kulturotwórczej i sportowo - rekreacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych
    Więcej...

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/216/2004
Dotyczy: uchwalenia programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
    Więcej...

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/215/2004
Dotyczy: rozpatrzenia skargi Pani Joanny Bielickiej prowadzącej Usługi Transportu Osobowego z siedzibą w Suchatówce na działania Starosty Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/214/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczących dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
    Więcej...

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/213/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/212/2004
Dotyczy: zmiany uchwały nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.
    Więcej...

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/211/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Janikowo.
    Więcej...

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/210/2004
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
    Więcej...

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/209/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2004/2005.
    Więcej...

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/208/2004
Dotyczy: oceny sytuacji organizacyjno-finansowej jednostek pomocy społecznej.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/207/2004
Dotyczy: rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Woźniaka z Mierzwina na Starostę Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/206/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/205/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 r.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/204/2004
Dotyczy: ustanowienia zabezpieczenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.000.000,- zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r. Nr uchwały: XXVI/203/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/202/2004
Dotyczy: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/201/2004
Dotyczy: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/200/2004
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/199/2004
Dotyczy: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/198/2004
Dotyczy: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/197/2004
Dotyczy: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 r.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/196/2004
Dotyczy: przyjęcia stanowiska o dramatycznej sytuacji ekonomiczno - finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i prognozach jego funkcjonowania w IV kwartale 2004 roku.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/195/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/194/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.
    Więcej...

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/193/2004
Dotyczy: uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004 przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/257/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. o plan na rok 2005.
    Więcej...

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/192/2004
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2004 r.
    Więcej...

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/191/2004
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2004 r.
    Więcej...

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/190/2004
Dotyczy: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”
    Więcej...

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/189/2004
Dotyczy: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”
    Więcej...

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/188/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/187/2004
Dotyczy: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy na 2004 r.
    Więcej...

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/186/2004
Dotyczy: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/185/2004
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
    Więcej...

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/184/2004
Dotyczy: przekształcenia Domu Dziecka w Gniewkowie w filię Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/183/2004
Dotyczy: nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu imienia generała Władysława Sikorskiego.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/182/2004
Dotyczy: zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/181/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Pieckach gm. Kruszwica.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/180/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Ostrowie gm. Kruszwica.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/179/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zespół parkowo-pałacowy położonej w Kościelcu gmina Pakość.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/178/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o funkcjonowaniu Biuletynu Informacji Publicznej i propozycji rozwoju systemu elektronicznej komunikacji w Powiecie Inowrocławskim.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/177/2004
Dotyczy: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/176/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/175/2004
Dotyczy: utworzenia Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/174/2004
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w 2003 roku.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/173/2004
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/172/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 23 czerwca 2004r.
Nr uchwały: XXIV/171/2004
Dotyczy: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/170/2004
Dotyczy: procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/169/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/168/2004
Dotyczy: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/167/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/166/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/165/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o działaniach z zakresu promocji powiatu inowrocławskiego w roku 2003 i planie na 2004 r.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/164/2004
Dotyczy: przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/163/2004
Dotyczy: przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Jaksicach.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/162/2004
Dotyczy: przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Gniewkowie.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/161/2004
Dotyczy: przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/160/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności centrum w roku 2003.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/159/2004
Dotyczy: przekształcenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im, Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne liceum uzupełniające,
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/158/2004
Dotyczy: przekształcenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/157/2004
Dotyczy: przekształcenia trzyletniego technikum mechanicznego dla dorosłych, trzyletniego technikum żywienia zbiorowego dla dorosłych, trzyletniego technikum handlowego dla dorosłych, trzyletniego technikum odzieżowego dla dorosłych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające dla dorosłych.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/156/2004
Dotyczy: przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/155/2004
Dotyczy: przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/154/2004
Dotyczy: przekształcenia trzyletniego technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu w publiczne technikum uzupełniające.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/153/2004
Dotyczy: przekształcenia trzyletniego technikum rolniczego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, w publiczne technikum uzupełniające dla dorosłych.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/152/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.
    Więcej...

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/151/2004
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/150/2004
Dotyczy: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2003 r.
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/149/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2003 r.
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/148/2004
Dotyczy: przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2003 r.
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/147/2004
Dotyczy: wypowiedzenia przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu kontraktu zawartego z Kujawsko - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenie usług zdrowotnych w 2004 r.
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/146/2004
Dotyczy: zmieniająca Uchwałę nr XXI/140/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego"
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/145/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/144/2004
Dotyczy: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/143/2004
Dotyczy: przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w filię Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/142/2004
Dotyczy: przekształcenia Bursy Szkolnej nr 1 z siedzibą w Inowrocławiu z jednostki budżetowej w zakład budżetowy
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/141/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2003r., z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/140/2004
Dotyczy: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego"
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/139/2004
Dotyczy: uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organiza-cjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancjach wolno-ści sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r
Nr uchwały: XXI/138/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003 - 2006
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/137/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/136/2004
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu inowrocławskiego w 2003 roku
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/135/2004
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2003 rok
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/134/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i planu działania na rok 2004
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/133/2004
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych i placówkach opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/132/2004
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/131/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/130/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, położonego w Kościelcu gmina Pakość
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/129/2004
Dotyczy: zmiany składu Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/128/2004
Dotyczy: nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Inowrocławiu imienia Marka Kotańskiego
    Więcej...

Data: 25 lutego 2004 r.
Nr uchwały: XX/127/2004
Dotyczy: budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
    Więcej...

Data: 25 lutego 2004 r.
Nr uchwały: XX/126/2004
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2003 r.
    Więcej...

Data: 25 lutego 2004 r.
Nr uchwały: XX/125/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej działań profilaktycznych i wychowawczych, mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 25 lutego 2004 r.
Nr uchwały: XX/124/2004
Dotyczy: przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003
    Więcej...

Data: 28 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: XIX/123/2004
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r.
    Więcej...

Data: 28 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: XIX/122/2004
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r.
    Więcej...

Data: 28 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: XIX/121/2004
Dotyczy: przyjęcia
    Więcej...

Data: 28 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: XIX/120/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji o sytuacji ekonomiczno – finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz o możliwych wariantach funkcjonowania Zakładu jako podmiotu działającego na rynku usług zdrowotnych w 2004 roku
    Więcej...

Data: 30 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVIII/119/2003
Dotyczy: propozycji Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy dotyczącej wysokości finansowania usług zdrowotnych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2004
    Więcej...

Data: 30 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVIII /118/2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok
    Więcej...

Data: 30 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVIII/117/2003
Dotyczy: rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na Starostę Inowrocławskiego dotyczących niezałatwienia sprawy w terminie
    Więcej...

Data: 3 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVII/116/2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 3 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVII/115/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20
    Więcej...

Data: 3 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVII/114/2003
Dotyczy: przyjęcia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2004 - 2006".
    Więcej...

Data: 26 listopada 2003 r.
Nr uchwały: XVI/113/2003
Dotyczy: przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006
    Więcej...

Data: 26 listopada 2003 r.
Nr uchwały: XVI/112/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 26 listopada 2003 r.
Nr uchwały: XVI/111/2003
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną dodatkowe środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    Więcej...

Data: 26 listopada 2003 r.
Nr uchwały: XVI/110/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kościelcu Gmina Pakość
    Więcej...

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV/109/2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV/108 /2003
Dotyczy: zmiany uchwały Nr XI/78/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2003 r. dotyczącej procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.
    Więcej...

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV /107/ 2003
Dotyczy: rozpatrzenia skargi na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej niezałatwienia sprawy w terminie
    Więcej...

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV /106/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji o oświadczeniach majątkowych
    Więcej...

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV/105 /2003
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu
    Więcej...

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV /104/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg powiatowych
    Więcej...

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV/103/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu dotyczącego bazy materialnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/102/2003
Dotyczy: rozpatrzenia skargi na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej odmowy zwrotu prawa jazdy
    Więcej...

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/101/2003
Dotyczy: wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/100 /2003
Dotyczy: Regulaminu tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/99/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2003 r.
    Więcej...

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/98/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 55
    Więcej...

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/97/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i garaży położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu garaży ich dotychczasowym najemcom
    Więcej...

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/96/2003
Dotyczy: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 r.
    Więcej...

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/95/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych
    Więcej...

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/94/2003
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego "Ptyś" w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/93/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok.
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/92 /2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/91/2003
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Traci ważność: Uchwała Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu z późn. zm.
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/90/2003
Dotyczy: zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/89/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w zakresie sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu szkolnego
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r
Nr uchwały: XIII/88/2003
Dotyczy: przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r
Nr uchwały: XIII/87/2003
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r
Nr uchwały: XIII/86/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/85/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Orłowie Gmina Inowrocław
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/84/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/83/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 24
    Więcej...

Data: 30 lipca 2003
Nr uchwały: XIII/82/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Kościelcu Kujawskim Gmina Pakość
    Więcej...

Data: 9 lipca 2003 r
Nr uchwały: XII/81/2003
Dotyczy: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/80/2003
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2003 r.
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/79/2003
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2003 r.
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/78/2003
Dotyczy: procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/77/2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/76/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu restrukturyzacji i naprawczego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na lata 2001-2002
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/75/2003
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/74/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dotyczącego Promocji Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/73/2003
Dotyczy: ustalenia podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/72/2003
Dotyczy: określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/71/2003
Dotyczy: uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003 - 2006
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/70/2003
Dotyczy: oceny funkcjonowania powiatowych instytucji kulturotwórczych
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/69/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z akcji "Zima"
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/68/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o stanie technicznym dróg powiatowych
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/67/2003
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania sprawdzającego
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/66/2003
Dotyczy: utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/65/2003
Dotyczy: utworzenia Technikum dla Dorosłych i włączenie go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/64/2003
Dotyczy: utworzenia Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/63/2003
Dotyczy: utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/62/2003
Dotyczy: utworzenia Technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/61/2003
Dotyczy: utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/60/2003
Dotyczy: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/59/2003
Dotyczy: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego
    Więcej...

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/58/2003
Dotyczy: przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 kwietnia 2003 r.
Nr uchwały: IX/56/2003
Dotyczy: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2002 r.
    Więcej...

Data: 23 kwietnia 2003 r.
Nr uchwały: IX/55/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok
    Więcej...

Data: 23 kwietnia 2003 r.
Nr uchwały: IX/54/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2002 r.
    Więcej...

Data: 23 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: IX/53/2003
Dotyczy: utworzenia wieczorowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu
Traci ważność: z dniem 28.05.03 na mocy Uchwały nr X/66/2003
    Więcej...

Data: 23 kwietnia 2003 r.
Nr uchwały: IX/52/2003
Dotyczy: utworzenia wieczorowego Technikum dla Dorosłych i włączenie go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 kwietnia 2003 r.
Nr uchwały: IX/51/2003
Dotyczy: utworzenia wieczorowego Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
Traci ważność: z dniem 28.05.03 na mocy Uchwały nr X/64/2003
    Więcej...

Data: 23 kwietnia 2003 r.
Nr uchwały: IX/50/2003
Dotyczy: utworzenia oddziału liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 26 marca 2003 r.
Nr uchwały: VIII/49/2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
    Więcej...

Data: 26 marca 2003 r.
Nr uchwały: VIII/48/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji o podejmowanych działaniach na terenie Powiatu Inowrocławskiego w zakresie integracji europejskiej
    Więcej...

Data: 26 marca 2003 r.
Nr uchwały: VIII/47/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania w zakresie zadań realizowanych przez koordynatora ds. rolnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 26 marca 2003 r.
Nr uchwały: VIII/46/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2002 roku
    Więcej...

Data: 26 marca 2003 r.
Nr uchwały: VIII/45/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu
    Więcej...

Data: 26 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VII/44/2003
Dotyczy: zmiany uchwały ustalającej wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 26 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VII/43/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem
    Więcej...

Data: 26 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VII/42/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2002 roku.
    Więcej...

Data: 26 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VII/41/2003
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 2002 roku
    Więcej...

Data: 19 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VI/40/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dotyczącego stopnia zaawansowania prac Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przejęcia majątku Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 19 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VI/39/2003
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2002 rok
    Więcej...

Data: 19 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VI/38/2003
Dotyczy: budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok
    Więcej...

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V/37/2003
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2002 r.
    Więcej...

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V/36/2003
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V/35/2003
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych
    Więcej...

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V / 34 /2003
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V / 33 / 2003
Dotyczy: powołania Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i połączenia Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu z Gimnazjum dla Dorosłych w zespół szkół
    Więcej...

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V/32/2003
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 r.
    Więcej...

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V/31/2003
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 r.
    Więcej...

Data: 30 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: IV/30/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/29/2002
Dotyczy: delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku
    Więcej...

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III / 28 / 2002
Dotyczy: określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/27/2002
Dotyczy: wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/26/2002
Dotyczy: powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu do przeprowadzenia tajnego głosowania dotyczącego wyboru członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III / 25 / 2002
Dotyczy: Regulaminu tajnego głosowania przy wyborze członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III / 24 /2002
Dotyczy: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/23/2002
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/22/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/21/2002
Dotyczy: stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
    Więcej...

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/20/2002
Dotyczy: stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
    Więcej...

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/19/2002
Dotyczy: przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/18/2002
Dotyczy: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariana Świątkowskiego
    Więcej...

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II / 17 /2002
Dotyczy: powołania Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/16/2002
Dotyczy: określenia składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/15/2002
Dotyczy: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego
    Więcej...

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II / 14 /2002
Dotyczy: powołania stałych komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/13/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/12/2002
Dotyczy: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Kończala
    Więcej...

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II /11/2002
Dotyczy: odwołania Pana Ryszarda Skolasińskiego ze stanowiska Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 29 listopada 2002r.
Nr uchwały: II/10/2002
Dotyczy: stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
    Więcej...

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/9/2002
Dotyczy: powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 19 listopada 2002r.
Nr uchwały: I/8/2002
Dotyczy: wyboru członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I / 7 /2002
Dotyczy: wyboru Wicestarosty Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/6/2002
Dotyczy: wyboru Starosty Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/5/2002
Dotyczy: Regulaminu glosowania tajnego przy wyborze Starosty Inowrocławskiego, Wicestarosty Inowrocławskiego i członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/4 /2002
Dotyczy: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Brejzy
    Więcej...

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/3/2002
Dotyczy: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/2/2002
Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 19 listopada 2002r.
Nr uchwały: I /1/2002
Dotyczy: Regulaminu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/333/2002
Dotyczy: powierzenia pełnienia obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/332/2002
Dotyczy: odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu Pana Macieja Stefańskiego.
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/331/2002
Dotyczy: zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/330/2002
Dotyczy: przejęcia na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości.
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/329/2002
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/328/2002
Dotyczy: ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Inowrocławskiego i ich parkowanie na parkingach strzeżonych, wyznaczonych przez Starostę Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/327/2002
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu.
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/326/2002
Dotyczy: zmiany uchwały Nr XXXIX/321/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej przy ul. Poznańskiej, Miechowickiej i Szymborskiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/325/2002
Dotyczy: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 r.
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/324/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2002 r.
    Więcej...

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/323/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
    Więcej...

Data: 7 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXIX/322/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
    Więcej...

Data: 7 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXIX/321/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej przy ul. Poznańskiej, Miechowickiej i Szymborskiej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 7 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXIX/320/2002
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r.
    Więcej...

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/319/2002
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji odcinka linii kolejowej Kruszwica - Gopło leżącego w granicach Powiatu Inowrocławskiego oraz nieodpłatnego przejęcia powyższego odcinka kolejowego.
    Więcej...

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/318/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki komina stalowego oraz części składowiska na opał, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/317/2002
Dotyczy: podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/316/2002
Dotyczy: zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych, z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/315/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji "Analiza i ocena działalności Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/314/2002
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2001 rok.
    Więcej...

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/313/2002
Dotyczy: procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.
    Więcej...

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/312/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
    Więcej...

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/311/2002
Dotyczy: wskazania kandydatów do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, będących przedstawicielami Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/310/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
    Więcej...

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/309/2002
Dotyczy: dokonania wykupu i nabycia w leasing ambulansów przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/308/2002
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2001 r. przez mieszkańców.
    Więcej...

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/307/2002
Dotyczy: określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnianie i rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
    Więcej...

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/306/2002
Dotyczy: likwidacji Domu Dziecka w Orłowie
    Więcej...

Data: 29 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXVI/305/2002
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu
    Więcej...

Data: 29 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXVI/304/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
    Więcej...

Data: 29 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXVI/303/2002
Dotyczy: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2001 r.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/302/2002
Dotyczy: przeniesienia i likwidacji Zespołu Szkół Samochodowych z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55 .
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/301/2002
Dotyczy: utworzenia Liceum Profilowanego z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Narutowicza 34 .
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/300/2002
Dotyczy: utworzenia Liceum Profilowanego z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345 .
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/299/2002
Dotyczy: utworzenia Liceum Profilowanego z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 33
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/298/2002
Dotyczy: utworzenia Liceum Profilowanego z siedzibą w Kościelcu.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/297/2002
Dotyczy: przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Kasprowicza 7.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/296/2002
Dotyczy: przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/295/2002
Dotyczy: przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Konopnickiej 15.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/294/2002
Dotyczy: przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Plac 1 Maja 11/13.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/293/2002
Dotyczy: zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych z siedzibą w Kobylnikach oraz przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/292/2002
Dotyczy: zmiany nazwy i przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Gniewkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/291/2002
Dotyczy: zmiany nazwy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Kościelcu oraz przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/290/2002
Dotyczy: zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 20 oraz przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/289/2002
Dotyczy: zmiany nazwy i przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 43-45
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/288/2002
Dotyczy: zmiany nazwy i przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 21.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/287/2002
Dotyczy: zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Sienkiewicza 33 oraz przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/286/2002
Dotyczy: zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych im. Franciszka Zubrzyckiego z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25 oraz przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/285/2002
Dotyczy: zmiany nazwy Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych i IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345 oraz przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/284/2002
Dotyczy: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Handlowych z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Krzymińskiego 8 oraz przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/283/2002
Dotyczy: zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34 oraz przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/282/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002 r.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/281/2002
Dotyczy: przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/280/2002
Dotyczy: przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/279/2002
Dotyczy: przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
    Więcej...

Data: 21 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/278/2002
Dotyczy: przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/277/2002
Dotyczy: przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/276/2002
Dotyczy: przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
    Więcej...

Data: 21 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/275/2002
Dotyczy: przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/274/2002
Dotyczy: przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/273/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 27 marca 2002 r
Nr uchwały: XXXV/272/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/271/2001
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2002 r.
    Więcej...

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/270/2002
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2002 r.
    Więcej...

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/269/2002
Dotyczy: delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w komisji ds. bezpieczeństwa i porządku.
    Więcej...

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/268/2002
Dotyczy: zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 rok.
    Więcej...

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/267/2002
Dotyczy: upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/266/2002
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 200l roku.
    Więcej...

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/265/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2001 roku.
    Więcej...

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/264/2001
Dotyczy: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r.
    Więcej...

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXIII/263/2001
Dotyczy: wyposażania Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w majątek.
    Więcej...

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/262/2001
Dotyczy: ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Inowrocławskim.
    Więcej...

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/261/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego nieruchomości położonych przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/260/2001
Dotyczy: zmiany uchwały nr XXVIII/218/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad zbycia lokali i garaży, położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.
    Więcej...

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/258/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/257/2001
Dotyczy: wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004
    Więcej...

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/255/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/254/2001
Dotyczy: wyposażenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Inowrocławiu w majątek
    Więcej...

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/253/2001
Dotyczy: wyposażenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu w majątek
    Więcej...

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/252/2001
Dotyczy: wyposażenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w majątek
    Więcej...

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/251/2001
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001r
    Więcej...

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/250/2001
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 r.
    Więcej...

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/249/2001
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenie ujednoliconego tekstu Statutu
    Więcej...

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/248/2001
Dotyczy: analizy i oceny sytuacji w zakresie działań na rzecz postępowania z odpadami oraz wynikającą z nich potrzebą ochrony przyrody i kształtowania środowiska na obszarze Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/247/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji pt. "Sytuacja finansowa i organizacyjna domów pomocy społecznej i domów dziecka - stan obecny i prognozy na najbliższe lata."
    Więcej...

Data: 26 września 2001 r.
Nr uchwały: XXXI/246/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 14
    Więcej...

Data: 26 września 2001 r.
Nr uchwały: XXXI/245/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 93 , stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemcy
    Więcej...

Data: 26 września 2001 r.
Nr uchwały: XXXI/244/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 26 września 2001 r.
Nr uchwały: XXXI/243/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2001 r.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/242/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/241/2001
Dotyczy: udzielenia pomocy finansowej Gminie Korzenna w Powiecie Nowosądeckim na cele związane z usuwaniem skutków powodzi
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/240/2001
Dotyczy: procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/239/2001
Dotyczy: zmian w uchwale nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2001.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/238/2001
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2001 r.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/237/2001
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2001 r.
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2001 roku.
Nr uchwały: XXX/235/2001
Dotyczy: uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/234/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji pt. "Organizacja roku szkolnego 2001/2002 oraz stan prac nad projektem sieci szkół ponadgimnazjalnych"
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/233/2001
Dotyczy: przyjęcia "Informacji finansowej do programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu"
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/232/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu - Mątwach
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/231/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/229/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/228/2001
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/227/2001
Dotyczy: przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa Hali Sportowo- Widowiskowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy", wspólnie z Miastem Kruszwica
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/226/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dotyczącego" Koncepcji promocji Powiatu Inowrocławskiego oraz analizy i oceny stopnia realizacji tych koncepcji "
    Więcej...

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/225/2001
Dotyczy: dokonania analizy i oceny realizacji "Programu rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do roku 2002"
    Więcej...

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/224/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/223/2001
Dotyczy: likwidacji środka specjalnego utworzonego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/222/2001
Dotyczy: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/221/2001
Dotyczy: oceny funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz perspektywy rozwoju tej placówki
    Więcej...

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/220/2001
Dotyczy: oceny funkcjonowania Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz perspektywy rozwoju tej placówki
    Więcej...

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/219/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kościelcu Kujawskim gm. Pakości
    Więcej...

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/218/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody i określenia zasad zbycia lokali i garaży, położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców
    Więcej...

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/217/2001
Dotyczy: zaopiniowania opracowanego przez Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu "Programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu"
    Więcej...

Data: 25 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: XXVII/216/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 25 kwietnia 2001 r.
Nr uchwały: XXVII/215/2001
Dotyczy: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2000 rok
    Więcej...

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/214/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/213/2001
Dotyczy: powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady
    Więcej...

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/212/2001
Dotyczy: wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2001 - 2003.
    Więcej...

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/211/2001
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/210/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji "Sytuacja w oświacie z uwzględnieniem braku naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2001/2002"
    Więcej...

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/209/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2000 roku
    Więcej...

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/208/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/207/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/206/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33 - 35.
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/205/2001
Dotyczy: dokonania zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/204/2001
Dotyczy: zmiany uchwały Nr XX/154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 roku dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/203/2001
Dotyczy: podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/202/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/201/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/200/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/199/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Dziecka w Orłowie
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/198/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Dziecka w Gniewkowie
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/197/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Dziecka w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/196/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Dziecka w Jaksicach
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/195/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/194/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/193/2001
Dotyczy: sprawie utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/192/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/191/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/190/2001
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenie ujednoliconego tekstu Statutu
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/189/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji "Koncepcja funkcjonowania PSZOZ z uwzględnieniem jego aktualnego zadłużenia i spodziewanych strat finansowych w 2001 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu za lata 1999-2000r:"
    Więcej...

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/188/2001
Dotyczy: odwołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/187/2001
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2001 r.
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/186/2001
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2001 r.
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/185/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/184/2001
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr XV/106/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 kwietnia 2000 r.
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/183/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania za rok 2000 z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/182/2001
Dotyczy: zniesienia współwłasności
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/181/2001
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/180/2001
Dotyczy: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/179/2001
    Więcej...

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/178/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w 2000 roku
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/177/2000
Dotyczy: dokonania zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/176/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr XX/154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 roku dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/175/2000
Dotyczy: podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej - Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/174/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r.
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/173/2000
Dotyczy: odwołania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/172/2000
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/171/2000
    Więcej...

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/170/2000
Dotyczy: budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/169/2000
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/168/2000
Dotyczy: podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/167/2000
Dotyczy: podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/166/2000
Dotyczy: założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/165/2000
Dotyczy: utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/164/2000
Dotyczy: upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotne
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/163/2000
Dotyczy: przyjęcia Informacji o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Powiecie Inowrocławskim
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/162/2000
Dotyczy: wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy o wskazanie szczegółowych wyliczeń cen świadczeń i procedur medycznych oferowanych świadczeniodawcom na 2001 rok
    Więcej...

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/161/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji o stanie technicznym dróg powiatowych i przygotowaniu do utrzymania dróg w okresie zimy 2000/2001
    Więcej...

Data: 25 października 2000 r.
Nr uchwały: XXI/159/2000
Dotyczy: ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu z tytułu odbywania przez radnych Powiatu w Inowrocławiu podróży służbowych pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Powiatu
    Więcej...

Data: 25 października 2000 r.
Nr uchwały: XXI/158/2000
Dotyczy: przejęcia Informacji o sytuacji na Rynku Pracy w roku 2000 w Powiecie inowrocławskim z uwzględnieniem łagodzenia skutków bezrobocia
    Więcej...

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX/157/2000
Dotyczy: zmiany uchwały Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX/156/2000
Dotyczy: ustalania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych, w przypadku, gdy dysponują oni dochodami dziecka, z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX/155/2000
Dotyczy: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX /154/2000
Dotyczy: wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX/153/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r.
    Więcej...

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: XX/152/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2000 r.
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/151/2000
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2000 r.
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/150/2000
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2000 r.
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/149/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/147/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/146/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/145/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/144/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/143/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/142/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/141/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: X1X/140/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/139/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/138/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/137/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/136/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/135/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Rolniczych w Kobylnikach
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/134/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/133/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/132/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/131/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/130/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/129/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/128/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/127/2000
Dotyczy: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/126/2000
Dotyczy: wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/125/2000
Dotyczy: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Inowrocławsk
    Więcej...

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/124/2000
Dotyczy: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/123/2000
Dotyczy: rozpatrzenia wniosku Zarządu Gminy i Miasta Janikowo o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym panem Wojciechem Sobańskim
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/122/2000
Dotyczy: rozpatrzenia wniosku pani Janiny Kwiatkowskiej-Szulfer- p. o. Dyrektora Miejsko - Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Inowrocławiu panią Joanną Harendą
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/121/2000
Dotyczy: dokonania zmian w budżecie powiatu na 2000 r.
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/120/2000
Dotyczy: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/119/2000
Dotyczy: procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/118/2000
Dotyczy: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego
    Więcej...

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/117/2000
Dotyczy: przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2002 r.
    Więcej...

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/116/2000
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/115/2000
Dotyczy: przeprowadzenia ponownego głosowania nad projektem uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/114/2000
Dotyczy: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy
    Więcej...

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/113/2000
Dotyczy: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/112/2000
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 2000 r.
    Więcej...

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/111/2000
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/110/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu na temat: "Ocena stanu sanitarnego powiatu inowrocławskiego za 1999 r."
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XVI/I09/2000
Dotyczy: powołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 27 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XVI/108/2000
Dotyczy: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 1999 rok
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/107/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr IV/17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. dotyczącej powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/106/2000
Dotyczy: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/105/2000
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Miejsko - Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/104/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/103/2000
Dotyczy: określenia zasad udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/102/2000
Dotyczy: założenia publicznego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/101/2000
Dotyczy: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/100/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Województwa Kujawsko - Pomorskiego
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/99/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2000 r.
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/98/2000
Dotyczy: zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/97/2000
Dotyczy: zmieniająca uchwałę Nr IV/16/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/96/2000
Dotyczy: rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w zakresie analizy i oceny realizacji uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętych przez Radę
    Więcej...

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/95/2000
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 1999 r.
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/94/2000
Dotyczy: ustanowienia herbu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/93/2000
Dotyczy: upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Powiatu
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/92/2000
Dotyczy: odwołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego - Pani Barbary Niespodzińskiej
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/91/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy oraz uchwalenia regulaminu tej Straży
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/90/2000
Dotyczy: likwidacji Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/89/2000
Dotyczy: szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym, o uprawnieniach szkół publicznych
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/88/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim"
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/87/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/86/2000
Dotyczy: zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej funkcjonującej przy Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/85/2000
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/84/2000
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 1999 roku
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/83/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/82/2000
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/81/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych w Powiecie Inowrocławskim w 1999 roku
    Więcej...

Data: 23 lutego 2000 r
Nr uchwały: XIV/80/2000
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w tym informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w roku 1999.
    Więcej...

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/79/2000
Dotyczy: rozpatrzenia wniosku Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Janikowie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Wojciechem Sobańskim
    Więcej...

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/78/2000
Dotyczy: stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
    Więcej...

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/77/2000
Dotyczy: zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/76/2000
Dotyczy: zmieniająca uchwałę Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/75/2000
Dotyczy: w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/74/2000
Dotyczy: ustalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2000
    Więcej...

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/73/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego
    Więcej...

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/72/2000
Dotyczy: przekazania zarządzania drogami w granicach miasta Inowrocławia, zaliczanymi do kategorii dróg powiatowych
    Więcej...

Data: 22 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: XII/71/99
Dotyczy: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Michała Figasa
    Więcej...

Data: 22 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: XII/70/99
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 22 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: XII/69/99
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999
    Więcej...

Data: 22 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: XII/68/99
Dotyczy: uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.
    Więcej...

Data: 27 października 1999 r.
Nr uchwały: XI/67/99
Dotyczy: zmieniająca uchwałę Nr IV/23/99 z dnia 23 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 27 października 1999 r.
Nr uchwały: XI/66/99
Dotyczy: statutów domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
    Więcej...

Data: 27 października 1999 r.
Nr uchwały: XI/65/99
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o stanie technicznym dróg powiatowych oraz perspektywie ich poprawy i rozwoju
    Więcej...

Data: 27 października 1999 r.
Nr uchwały: XI/64/99
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 27 października 1999 r.
Nr uchwały: XI/63/99
Dotyczy: zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)
    Więcej...

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/62/99
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do dróg powiatowych Powiatu Aleksandrów Kujawski
    Więcej...

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/61/99
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do dróg powiatowych Powiatu Żnińskiego
    Więcej...

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/60/99
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach
    Więcej...

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/59/99
Dotyczy: zmian w Statucie Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/58/99
Dotyczy: zmian w Uchwale Nr VI/27/99 z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. i w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    Więcej...

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/57/99
Dotyczy: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
    Więcej...

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/56/99
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej W Tarnówku
    Więcej...

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/55/99
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/54/99
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999
    Więcej...

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/53/99
Dotyczy: w sprawie realizacji budżetu w 1999 r.
    Więcej...

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/52/99
Dotyczy: w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/51/99
Dotyczy: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na II półrocze 1999 r.
    Więcej...

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/50/99
Dotyczy: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/49/99
Dotyczy: w sprawie utworzenia środka specjalnego w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/48/99
Dotyczy: w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 1999r.dotyczącej określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.
    Więcej...

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/47/1999
Dotyczy: w sprawie komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów:
    Więcej...

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/46/1999
Dotyczy: w sprawie nadania statutu Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/45/1999
Dotyczy: w sprawie zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 maja 1999 r.
Nr uchwały: VIII/44/1999
Dotyczy: w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 29 maja 1999 r.
Nr uchwały: VIII/43/1999
Dotyczy: w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu
    Więcej...

Data: 29 maja 1999 r.
Nr uchwały: VIII/42/1999
Dotyczy: zmieniająca Uchwałę Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r.
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: VII/41/1999
Dotyczy: w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ul. Poznańska 97
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: VII/40/1999
Dotyczy: w sprawie ustalenia zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środkow państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: VII/39/1999
Dotyczy: w sprawie komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół:
    Więcej...

Data: 28 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: VII/38/1999
Dotyczy: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/37/1999
Dotyczy: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 1999 r.
    Więcej...

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/36/1999
Dotyczy: w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 12 w Inowrocławiu.
    Więcej...

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/35/1999
Dotyczy: w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
    Więcej...

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/34/1999
Dotyczy: w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/32/1999
Dotyczy: zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/99 z dnia 23 stycznia 1999r.w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/31/1999
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie przez Przewodniczącą Rady Powiatu podróży służbowych własnym samochodem osobowym oraz ustalenia zasad pokrywania kosztów tych podróży
    Więcej...

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/30/1999
Dotyczy: w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/29/1999
Dotyczy: w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części dotyczącej miasta Inowrocławia
    Więcej...

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/28/1999
Dotyczy: w sprawie wynajmu części budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej
    Więcej...

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/27/1999
Dotyczy: w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r.
    Więcej...

Data: 10 lutego 1999 r.
Nr uchwały: V/26/1999
Dotyczy: w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 10 lutego 1999 r.
Nr uchwały: V/24/1999
Dotyczy: W SPRAWIE PROCEDURY OPRACOWANIA BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 1999 ROK
    Więcej...

Data: 23 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/23/1999
Dotyczy: w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Data: 19 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/21/1999
Dotyczy: w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 23 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/20/1999
Dotyczy: w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 19 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/19/1999
Dotyczy: w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Gminy i Miasta Janikowo o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Wojciechem Sobańskim, radnym Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 19 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/18/1999
Dotyczy: w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Inowrocławskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia
    Więcej...

Data: 19 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/17/1999
Dotyczy: w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 19 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/16/1999
Dotyczy: w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu
    Więcej...

Data: 23 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/15/1999
Dotyczy: w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 16 grudnia 1998 r.
Nr uchwały: III/14/1998
Dotyczy: w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 16 grudnia 1998 r.
Nr uchwały: III/13/1998
Dotyczy: w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 16 grudnia 1998 r.
Nr uchwały: III/12/1998
Dotyczy: w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 16 grudnia 1998 r.
Nr uchwały: III/11/1998
Dotyczy: w sprawie ustalenia składu liczbowego Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 16 grudnia 1998 r.
Nr uchwały: III/10/1998
Dotyczy: w sprawie wyboru Starosty Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 16 grudnia 1998 r.
Nr uchwały: III/9/1998
Dotyczy: w sprawie regulaminu wyboru starosty, wicestarosty i członków zarządu Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 14 listopada 1998 r.
Nr uchwały: II/8/1998
Dotyczy: w sprawie powołania Komisji ds. Przygotowania Projektu Statutu Powiatu
    Więcej...

Data: 14 listopada 1998 r.
Nr uchwały: II/7/1998
Dotyczy: w sprawie wyboru pełnomocnika do organizacji starostwa powiatowego
    Więcej...

Data: 14 listopada 1998 r.
Nr uchwały: II/6/1998
Dotyczy: w sprawie regulaminu tajnego głosowania przy wyborze Pełnomocnika do organizacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Data: 9 listopada 1998 r.
Nr uchwały: I/5/1998
Dotyczy: w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu
    Więcej...

Data: 9 listopada 1998 r.
Nr uchwały: I/4/1998
Dotyczy: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 9 listopada 1998 r.
Nr uchwały: I/3/1998
Dotyczy: w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 9 listopada 1998 r.
Nr uchwały: I/2/1998
Dotyczy: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Data: 9 listopada 1998 r.
Nr uchwały: I/1/1998
Dotyczy: w sprawie Regulaminu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...