BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601982

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II /11/2002
Dotyczy: odwołania Pana Ryszarda Skolasińskiego ze stanowiska Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr II /11/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie odwołania Pana Ryszarda Skolasińskiego ze stanowiska Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odwołać, na wniosek Starosty Inowrocławskiego, z dniem 30 listopada 2002 roku Pana Ryszarda Skolasińskiego ze stanowiska Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z wymogiem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), Rada Powiatu powołuje i odwołuje Sekretarza Powiatu na wniosek Starosty.
W głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 18 "za", O głosów "przeciw" i 8 głosów "wstrzymujących się", Rada Powiatu odwołała p. Ryszarda Sko1asińskiego z funkcji Sekretarza Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski