BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575928

Data: 16 grudnia 1998 r.
Nr uchwały: III/9/1998
Dotyczy: w sprawie regulaminu wyboru starosty, wicestarosty i członków zarządu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr III/9/98
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 grudnia 1998 roku.

w sprawie regulaminu wyboru starosty, wicestarosty i członków zarządu Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie wojewódzkim oraz ustawy o administracji rządowej w województwie(Dz.U.Nr 99,pozm 631)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Kandydatów na starostę może zgłosić klub radnych, a także radny.
2. Rada wybiera starostę z nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Każdy z kandydatów na starostę ustnie oświadcza czy wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, głosowanie na tej samej sesji powtarza się nie więcej niż jeden raz a do drugiej tury głosowania przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli w drugiej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, wybory przeprowadza się na następnej sesji.

§2


1. Wicestąrostę i członków zarządu wybiera się na wniosek starosty.
2. Kandydaci zgłoszeni przez starostę oświadczają ustnie,czy wyrażają zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli kandydaci zgłoszeni przez starostę nie uzyskają wymaganej liczby głosów wybory przeprowadza się na następnej sesji.

§3


Rada uchwala regulamin głosowania tajnego przy wyborze starosty, wicestarosty i członków zarządu Powiatu Inowrocławskiego.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek