BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601425

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/12/2002
Dotyczy: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Kończala
Uchwała Nr II/12/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2002 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Kończala.

Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacj a wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj ewództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 98, poz. 1060, Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089.) i art. 21 ust. 8, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 ) .

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Wiesława Kończala z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP w okręgu wyborczym Nr 5, poz. 3 z powodu złożenia oświadczenia przez p. Wiesława Kończala dotyczącego zrzeczenia się mandatu radnego Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§2


O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 5 w formie obwieszczenia.

§3


Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręczyć zainteresowanemu oraz przesłać Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.


§4


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust.8 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późno zm.) radny nie może łączyć wykonywania funkcji radnego z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego w związku z powyższym p. Wiesław Kończal złożył pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego.
W świetle powołanych przepisów art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późno zm.) w takim przypadku wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka