BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576202

Data: 19 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/21/1999
Dotyczy: w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
Uchwała Nr IV/21/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 1999 r.

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu


Na podstawie art.12 ust.8 lit."i" ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U.Nr 91,poz.578) w zw.z art.11a ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r.(Dz.U.z 1998r. Nr 64,poz.414 z późn.zm./ oraz art.18 ust.1 i art.18 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998r.o finansach publicznych(Dz.U Nr 155,poz.1040)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Tworzy się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Inowrocławiu.

§2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy finansach publicznych.

§3

Majątek stanowiący wyposażenie utworzonej,jednostki oraz jego składniki wymienia załącznik Nr 1 do Uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierza się, Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,z mocą od dnia 1 stycznia 1999r.Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Jednym z wielu działań przewidzianych dla struktur powiatowych samorządu jest szeroko rozumiana pomoc społeczna,w tym m.innymi organizowanie poradnictwa, prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej, opieka nad domami pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Oprócz tego ustawa przewiduje szereg zadań z zakresu administracji rządowej, które mają być realizowane przez powiat np. tworzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w ramach nowych rozwiązań organizacyjnych znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla realizowania w/w zadań. W związku z tym Zarząd Powiatu przedkłada projekt uchwały o utworzeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Inowrocław 14.01.1998r.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Starosta
Leonard Maciejewski