BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576250

Data: 24 września 2003 r.
Nr uchwały: XIV/94/2003
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego "Ptyś" w Inowrocławiu
Uchwała Nr XIV/94/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 września 2003 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego "Ptyś" w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego "Ptyś" w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) projekt uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga m.in. opinii właściwych organów powiatu, którego ludności udziela się świadczeń zdrowotnych. Warunki, które powinien spełniać taki projekt określone zostały w art. 43 ust.1 cytowanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinna określać: sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia działalności, nie wcześniej niż trzy miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji.
W zawiązku z planowaną likwidacją Żłobka Miejskiego "Ptyś" w Inowrocławiu, Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia skierował do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu pismo ESZ.X.8023/14/03 otrzymane 10 września 2003 roku, dotyczące zaopiniowania przez Radę Powiatu w Inowrocławiu projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Żłobka Miejskiego "Ptyś" w Inowrocławiu.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka